Bewonerscomité Heimolen

december 2018

In 2018 heeft er zoals gebruikelijk twee keer een COVM overleg plaats gevonden. Het was de bedoeling dat er in 2018 een nieuw luchthavenbesluit voor de vliegbasis Woensdrecht zou komen. Dit heeft echter vertraging opgelopen en de MER is nog niet afgerond. Deze dient voorafgaand aan het luchthavenbesluit te zijn afgerond, inclusief eventuele procedures omtrent de MER. De MER zal, zodra deze klaar is, in het COVM overleg worden besproken. Op dit moment is nog niet bekend wanneer de MER zal worden opgeleverd.

De verslagen van het COVM overleg kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Brabant, www.brabant.nl Zoek hierbij via de zoekbalk op "COVM Woensdrecht' en klik op het eerste resultaat.

oktober 2016 COVM-overleg, voortgang MER.

Op donderdag 6 oktober 2016 heeft er een COVM-overleg plaatsgevonden op het gemeentehuis te Hoogerheide. Buiten de gebruikelijke agendapunten (klachtenoverzicht, etc.) zijn er vragen gesteld met betrekking tot de voortgang van de MER (Milieu Effecten Rapportage) voor het Luchthavenbesluit Vliegbasis Woensdrecht. Het luchthavenbesluit legt het gebruik van de luchthaven door militaire vliegtuigen en de invloed (het effect) hiervan op de omgeving vast. In het luchthavenbesluit worden het terrein van de luchthaven (het luchthavengebied) en het gebied buiten de luchthaven waar beperkingen gelden voor de omgeving (het beperkingsgebied) vastgelegd. Beperkingen m.b.t. geluidsbelasting, maximaal toelaatbare hoogtes voor objecten en regels voor het vogelbeheersgebied.  Ook legt het luchthavenbesluit de openstellingstijden en een maximum aantal recreatieve vliegbewegingen per jaar vast. De verwachting was dat de MER ter beschikking zou worden gesteld midden 2016, echter deze MER heeft vertraging opgelopen. Het COVM wordt geïnformeerd zodra de MER is afgerond. Dan wordt er een extra COVM-vergadering belegd om een toelichting te geven op de MER. Nu is er geen nieuwe datum afgesproken omdat niet duidelijk is wanneer de MER klaar is. Dit zal niet meer in 2016 zijn.

 

COVM algemeen

Commissie Overleg & Voorlichting Millieuhygiëne (COVM) vliegbasis Woensdrecht

In 2009 is de Commissie Overleg en Voorlichting Milieuhygiëne (COVM) Vliegbasis Woensdrecht ingesteld. De COVM is een wettelijk voorgeschreven milieucommissie op grond van de luchtvaartwet. De COVM fungeert als platform voor overleg tussen partijen die betrokken zijn bij Vliegbasis Woensdrecht.

Het overleg van de COVM kan bijvoorbeeld gaan over maatregelen of voorschriften om de (geluid)hinder als gevolg van vliegactiviteiten te beperken. De commissie overlegt in openbare vergaderingen ( 2x per jaar). Tijd en plaats hiervan worden bekend gemaakt in de plaatselijke media. De vergaderstukken liggen ter inzage bij de omliggende gemeenten.

In de COVM Vliegbasis Woensdrecht zitten zowel burger vertegenwoordigers als wethouders van de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht, Roosendaal,  Essen. Daarnaast is er ook vertegenwoordiging van de vliegbasis Woensdrecht, Avialande en de Brabantse Milieufederatie.

De taken van het COVM zijn:

  • het voeren van overleg teneinde uit eigen hoofde of naar aanleiding van vragen of klachten advies uit te brengen dan wel voorstellen te doen aan de Staatssecretaris van Defensie of andere instanties over alle maatregelen en voorschriften ter beperking van met name de geluidhinder veroorzaakt door het gebruik van het luchtvaartterrein van de vliegbasis Woensdrecht;
  • het verstrekken van informatie en het geven van voorlichting inzake de geluidsaspecten van het gebruik van het luchtvaartterrein;
  • het evalueren van de eindresultaten van het te houden onderzoek als bedoeld in artikel 30c, tweede lid, van de Luchtvaartwet.

Met betrekking tot de vliegbewegingen en eventueel overlast: vliegbewegingen die afwijken van het reguliere vliegprogramma, alleen oefeningen, staan vermeld op www.luchtmacht.nl -> vliegbewegingen of op Teletekstpagina 766. Tevens probeert de Vliegbasis omwonenden middels Twitter, @VlbWoensdrecht, zo goed mogelijk op de hoogte te houden. Ook communiceert de vliegbasis via Twitter afwijkende vliegbewegingen zoals die van de AWACS.

Meldpunt klachten m.b.t. de vliegbasis Woensdrecht: Bureau Communicatie Koninklijke Militaire School Vliegbasis Woensdrecht 0164 69 39 39,  of via het klachtennummer 0800 022 6033 of via het digitale klachtenformulier op www.luchtmacht.nl -> vliegbewegingen -> klachten. 

Dus indien er klachten zijn van omwonenden mbt tot de vliegbewegingen dienen deze te worden gemeld via bovenstaande meldpunten.

Naast het COVM Woensdrecht zijn er COVM’s voor alle (militaire) vliegvelden. De burgerleden van de verschillende COVM’s zijn bezig om een forum op te starten waarbij we gezamelijk problematiek, denk hierbij aan gegevens verstrekking mbt vliegbeweging, kunnen bespreken en meer landelijke aandacht geven.