Bewonerscomité Heimolen

December 2023 Gesprek wethouder Verroen

Naar aanleiding van de gehouden weginspectie in de gemeente Bergen op Zoom, heeft er op woensdag 13 december 2023 een vervolggesprek plaatsgevonden tussen Wethouder Verroen en het bewonerscomité.

Tijdens dit gesprek is besproken wat de weginspectie heeft uitgewezen en wat dit betekent voor het buurtschap. Namens de gemeente Bergen op Zoom waren aanwezig Wethouder Verroen en de ambtenaren van de Beemt, Gelten en van den Boom.

Een verslag van dit gesprek is terug te lezen via de volgende link:

Verslag bezoek wethouder 13 december 2023.pdf

September 2023 Gesprek Wethouder Verroen

Op 28 september jl. zijn dhr. Verroen Wethouder van o.a. verkeerszaken en ambtenaar dhr. van den Boom langs geweest bij het bewonerscomité. 

Tijdens dit gesprek werd de stand van zaken besproken naar aanleiding van de rondgang over het buurtschap van de wethouden met een aantal buurtbewoners en het bewonerscomité op 16 juni 2023.

Een verslag van dit gesprek is terug te lezen via de volgende link:

Verslag bezoek wethouder 28 september 2023.pdf

 

Juni 2023 rondgang wethouder Verroen

In 2022 zijn een aantal verkeersmaatregelen uitgevoerd met nadruk op de 30-km zone en een verkeersremmende maatregel bij de versmalling bij het viaduct.
Met het aantreden van een nieuw college van Burgemeester en Wethouders is eind 2022 door het bewonerscomité overleg geweest met de nieuwe wethouder verkeerszaken dhr. Hans-Peter Verroen.

Bij een door buurtbewoners drukbezochte bewonersavond op 19 april 2023 is een presentatie gegeven door de wethouder, ambtenaren en de (waarnemend-)wijkagent. Daarna is op 16 juni een oriënterende rondgang betreffende de verkeerssituatie door de wethouder met buurtbewoners gemaakt. De Heimolen (slecht wegdek, problematische verkeerssituaties), Oude Tol (verkeersoverlast) Zandven en Zuidgeest( regelmatig slechte onverharde weg), Heihoefke en Huijbergsebaan zijn geïnventariseerd en worden bij de gemeente beoordeeld voor maatregelen.

In september komt een reactie van de gemeente met een nieuw bezoek van de wethouder.

Voor de alternatieve landbouwroute voor het overlast gevende zware landbouwverkeer heeft de
gemeente een hoge prioriteit naar regio-overleg en provincie aangegeven

Hier vindt u een link naar het verslag van het bezoek van wethouder Verroen op 16 juni 2023:

januari 2021 Voortgang maatregelen verkeershinder Heimolen

Op donderdag 10 december jl. is er vanuit de gemeente een mogelijkheid gevonden om met in achtneming van alle regelgeving rondom Covid-19 een fysiek gesprek te organiseren met wethouder Patrick van der Velden, een ambtenaar van de gemeente Bergen op Zoom en een kleine delegatie van het bewonerscomité. Het gesprek verliep in een goede en open sfeer. Het bewonerscomité stelde via een videopresentatie een aantal maatregelen aan de orde om op kort termijn de verkeershinder terug te dringen. In januari 2021 komt de gemeente met een reactie op de voorgestelde maatregelen. Een voorgestelde maatregel op langer termijn is een alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer. Deze alternatieve route voor doorgaand landbouwverkeer werd zowel door de wethouder als door de aanwezige ambtenaar gezien als een uiteindelijk definitieve oplossing van het probleem van verkeershinder op Heimolen. In het eerste kwartaal van 2021 staat hierover als eerste aanzet een gesprek gepland.

Alle voorgestelde maatregelen staan uitgewerkt in het document "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen", versie 5. Bekijk het document door hier te klikken op: "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen". Lees het document eens rustig door zodat u op de hoogte bent van de maatregelen die het bewonerscomité aan de gemeente heeft voorgesteld. Indien u dit wenst kunt u via de website (button boven in deze pagina) of via email reageren.

november 2020 Bewoners geven hun mening over de verkeershinder op Heimolen.

In oktober jl. reageerde twee derde deel van alle bewoners van Heimolen en Bremstraat op een oproep van het bewonerscomité om hun bevindingen kenbaar te maken over de verkeershinder die zij ondervinden op Heimolen. De bewoners van Heimolen geven aan vooral last te hebben van het doorgaand landbouwverkeer en doorgaand vrachtverkeer. Ook het doorgaand autoverkeer, groepen motorijders en te hard rijdende groepen wielrenners geven overlast. Overlast door het rijden met te hoge snelheid, het veroorzaken van geluidshinder (in de zomermaanden vooral ook 's avonds laat, in de nacht en 's morgens vroeg), het veroorzaken van trillingen waardoor scheuren in muren ontstaan, luchtvervuiling en het gebruik van de weg door Heimolen als sluiproute. Bewoners geven aan dat de veiligheid van voetgangers en fietsers niet gewaarborgd is. Ook wordt de slechte staat van het wegdek genoemd. Het bewonerscomité heeft alle reacties gebundeld. Op 2 november jl. heeft de voorzitter van het bewonerscomité deze reacties aan wethouder Patrick van der Velden aangeboden. Gelet op alle covid-19 maatregelen heeft het college besloten in deze periode geen fysieke bijeenkomsten bij te wonen. Het overleg met de wethouder werd op verzoek van het college uitgesteld. Half november wordt er een nieuwe datum afgesproken voor een overleg op kort termijn met het bewonerscomité en wethouder Patrick van der Velden.

maart 2020 Voortgang maatregelen verkeershinder Heimolen.

Kort overzicht voortgang maart 2019 - maart 2020.

In februari 2019 heeft het bewonerscomité tijdens een gesprek met de wethouder het document 'Maatregelen om verkeershinder terug te dringen' aangeboden (zie artikel hieronder). Op 23 maart 2019 reageerde de gemeente op de voorgestelde maatregelen in dit document. De gemeente wilde de volgende op de korte termijnmaatregelen uitvoeren: - bebouwde komborden terug plaatsen naast versmalling, - plaatsen van een smiley (tijdelijk) op lichtmast, - een afbeelding 30 km symbool aanbrengen op het wegdek ter hoogte van huisnummer 28 en op het wegdek aan de oostkant bij de inrit Heimolen nabij de Huijbergsebaan. Genoemde maatregelen in het document op de langere termijn wil de gemeente bekijken als het asfalt vernieuwd moet worden. De gemeente gaf aan dat het asfalt nog 15 jaar meekan.

Het bewonerscomité heeft de gemeente eind maart 2019 bericht hier niet mee akkoord te gaan. Het bewonerscomité vindt dat deze maatregelen alleen effect kunnen hebben in samenhang met andere in het document genoemde maatregelen. Het bewonerscomité heeft hierbij gelijktijdig opnieuw een gesprek met de wethouder aangevraagd. De wethouder hield de boot af en vond een vervolggesprek geen meerwaarde hebben.

Het bewonerscomité heeft in de loop van 2019 de in het document 'Maatregelen om verkeershinder terug te dringen' genoemde alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer verder laten uitwerken. Er zijn eerste verkennende gesprekken gevoerd met grondeigenaren, medewerkers van de buisleidingstraat en met Tennet.

In november 2019 heeft het bewonerscomité een informatief gesprek gehad met enkele raadsleden. Vervolgens, om de impasse met de gemeente te doorbreken, heeft het bewonerscomité in december 2019 opnieuw een vervolggesprek aangevraagd met de gemeente. Nadat er geen reactie kwam heeft het bewonerscomité een brief met ingebrekestelling aan de wethouder gestuurd. Dit alles heeft er toe geleid dat de gemeente in maart 2020 opnieuw contact heeft opgenomen met het bewonerscomité voor een vervolggesprek. Gezien de situatie die is ontstaan m.b.t het coronavirus zal dit gesprek plaatsvinden als de situatie dit weer toelaat.

februari 2019 Voorstel met maatregelen vanuit bewonerscomité.

Op 25 februari jl. heeft het bewonerscomité opnieuw een gesprek gehad met de wethouder en de verkeersdeskundige van de gemeente. Het bewonerscomité heeft in dit gesprek aangegeven dat de voorgestelde maatregelen vanuit de gemeente (zie voorgaande artikel van februari jl. onder dit artikel) volstrekt onvoldoende zijn om de verkeershinder (te hoge snelheid en geluidshinder)  terug te dringen en de veiligheid te waarborgen. Vervolgens heeft het bewonerscomité middels een document "Maatregelen om verkeershinder terug te dringen" aan de wethouder en de verkeersdeskundige aangegeven welke maatregelen er op de korte en de langere termijn nodig zijn. Begin april neemt de gemeente hierover opnieuw contact op met het bewonerscomité.

Uit dit document:

- De weg door Heimolen is een erftoegangsweg (type 30km zone, categorie Duurzaam Veilig). De weg is een 30km weg binnen de komgrens waarbij alle verkeersdeelnemers (voetgangers, fietsers en gemotoriseerd verkeer) veilig van dezelfde rijbaan gebruikt moeten kunnen maken. Het landbouwverkeer maakt eveneens gebruik van dezelfde rijweg, de zgn. rijloper, het verharde gedeelte van de erftoegangsweg met gemiddeld een breedte van 3,50 m (min. 2,50 - max.4,50 m). Alle verkeersdeelnemers moeten veilig gemengd kunnen worden, zonder aanwezigheid van fietspaden, trottoir en voorrangsborden. Om de veiligheid te waarborgen en de verkeershinder terug te dringen zijn vaak aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig.

- Aanvullende snelheidsremmende maatregelen zijn op Heimolen nodig om de veiligheid te waarborgen en de verkeershinder (te hoge snelheid en geluidshinder voor omwonenden) terug te dringen. Hoe een mens zich gedraagt (ook in het verkeer) wordt mede bepaald door de prikkels die uitgaan van de omgeving waarin men zich bevindt. De weg door Heimolen nodigt vooral aan de west - en oostkant (laatste deel) uit om harder te rijden dan is toegestaan. Om de snelheid van het gemotoriseerde verkeer hier terug te dringen zijn aanvullende snelheidsremmende maatregelen nodig, die de weggebruiker dwingen hun snelheid te matigen.

- De maatregelen zijn mede gebaseerd op de aanbevelingen uit het rapport VVN van 20-07-2017. Aanbeveling: "Aan de westzijde van Heimolen is de poort (overgang) van de bebouwde kom onlogisch. Er is geen duidelijke verbinding te zien met de omgeving. De weg binnen en buiten de bebouwde kom is erg breed waardoor de effectiviteit van overgang laag is. De overgang eventueel verplaatsen naar de grens waar de weg smaller wordt en de bebouwing begint, of waar duidelijk te zien is dat er woningen zijn". (Voor het hele rapport van VVN zie het item Links op deze website).

- De genoemde maatregelen in het document zijn al toegepast in de naburige (deel|)gemeenten zoals, Huijbergen, Ossendrecht en Calfven.

Maatregelen op de korte termijn aan de westkant van Heimolen.

- Komende vanuit de Antwerpsestraatweg richting versmalling borden "U nadert een 30 km zone" plaatsen aan beide kanten van de rijweg.

- Drempel tussen de versmalling aanbrengen.

- 'Bebouwde komborden' terugplaatsen naast versmalling.

- 30 km afbeelding na versmalling op het wegdek aanbrengen.

- Plaatsen smiley (permanent) op lichtmast.

- Fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26 realiseren. (huisnummer 28 in tekening lezen als 26)

- 30 km afbeelding voor fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26 op wegdek aanbrengen. (huisnummer 28 in tekening lezen als 26)

     

  Drempel  bij versmalling               30 km op wegdek                       Fysiek poort bij huisnummer 26. Rijweg 3.50m. Fig. 4 aan voorkant i.p.v. zwart-wit paaltje.

Maatregelen op de korte termijn aan de oostkant van Heimolen.     

- Wegversmalling aanbrengen halverwege tussen drempel en kruising Huijbergsebaan / Heimolen. (overeenkomstig afbeelding hierboven bij fysieke poort)      

- 30 km afbeelding na drempel en voor kruising Huijbergsebaan / Heimolen op wegdek aanbrengen.

- Oplossing bedenken voor de gevaarlijke situatie bij de onoverzichtelijke bocht in de weg ter hoogte van huisnummers 63, 65 en 67.

Maatregelen op langer termijn aan de westkant van Heimolen.

- Versmalling van de rijbaan vanaf de smalle doorgang bij komgrensborden tot aan de fysieke poort ter hoogte van huisnummer 26. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020. Dit mogelijk in samenhang met aanleg/verandering van profiel van de weg bij ingang TNO Heimolen BV als nieuwe bestemming definitief is.

- De fietssuggestiestrook voorzien van rood asfalt.

- Het realiseren van een alternatieve route voor het doorgaand landbouwverkeer.

Nieuw – Variant 1

Vanaf rotonde bij Markiezaatsweg/ Antwerpsestraatweg nieuwe weg realiseren tot vlak voor de A4, dan links afbuigend en daarna aansluiten op bestaande Klein Molenbeekseweg verder richting Huijbergsebaan.

Nieuw – Variant 2.

Vanuit Antwerpsestraatweg richting Heimolen na A4 voor kombord links afbuigend en daarna op huidige landbouwgrond nieuwe (landbouw) weg realiseren teruggaand richting A4. Hier voor A4 rechts afbuigend en langs de A4 weg vervolgen en in het verlengde aansluiten op bestaande Groot Molenbeekseweg verder richting Huijbergsebaan.

Maatregelen op langer termijn aan de oostkant van Heimolen.

- Op kruising Huijbergsebaan / Heimolen een rotonde aanbrengen. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020.

Maatregelen op langer termijn voor heel Heimolen.

- Het hele wegprofiel binnen de komgrens van Heimolen voorzien van nieuw asfalt. Dit opnemen in de meerjarenplanning van de gemeente vanaf 2020.

 

 

februari 2019 Voorstel met maatregelen vanuit de gemeente.

In januari jl. heeft de gemeente om de verkeershinder op Heimolen te beperken een voorstel met maatregelen toegezonden naar het bewonerscomité. Deze maatregelen zijn van toepassing aan de westkant van Heimolen. In de werktekening hieronder geeft de gemeente de voorgestelde maatregelen weer.

Kort samengevat stelt de gemeente voor om de bebouwde komborden terug te plaatsen naar de huidige versmalling en een (wellicht tijdelijke) smiley aan te brengen op de lichtmast langs de weg nabij de ingang van het terrein van TNO Heimolen BV. Verder stelt de gemeente voor een schrikbelijning op de weg aan te brengen ter hoogte van de oprit van huisnummer 31 en 33. Het bewonerscomité vindt de voorgestelde maatregelen om de snelheid van voertuigen hiermee af te remmen, geluidsoverlast te verminderen en de veiligheid voor fietsers en voetgangers te verhogen volstrekt onvoldoende en gaat met de voorgestelde maatregelen niet akkoord. Het bewonerscomité heeft dit inmiddels aan de gemeente kenbaar gemaakt en zal dit op kort termijn in een vervolggesprek met de wethouder aan de orde stellen.

Inmiddels hebben bewoners aan de oostkant van Heimolen aangegeven dat met name op het stuk weg tussen de kruising Huijbergsebaan / Heimolen en de eerste drempel de maximum snelheid grof wordt overschreden. Dit zowel richting Heimolen als richting kruising Huijbergsebaan. Het bewonerscomité neemt dit probleem mee in het voortgangsgesprek met de wethouder.

december 2018 Voortgang gesprek met gemeente.

Op 29 oktober en 13 december jl. heeft het bewonerscomité over de verkeershinder op Heimolen opnieuw gesprekken gevoerd met wethouder Patrick van der Velden en twee ambtenaren van de gemeente. De gemeente heeft toegezegd op regionaal niveau goede afspraken te willen maken met ZLTO voor wat betreft de verkeershinder veroorzaakt door het verkeer van de doorgaande landbouwvoertuigen door Heimolen.

De gemeente heeft in oktober een verkeerstelling gehouden. Dit mede naar aanleiding van de aanbeveling in het rapport van VVN om de mogelijkheden van een fietsstraat voor Heimolen te onderzoeken. De gemeente stelt dat een fietsstraat moet voldoen aan minimaal 2 zaken om goed te kunnen functioneren:   1. De rijbaan moet of heel smal zijn (motorvoertuigen kunnen dan niet voorbij de fietsers) of heel breed (motorvoertuigen passeren  makkelijk de fietsers).     2. De verhouding fietsers - auto's dient ongeveer 2 op 1 te zijn.

Aan de eerste richtlijn voldoet de weg in Heimolen. Ter hoogte van het bebouwde gedeelte is de weg 5 meter breed en voldoet daarmee aan de richtlijnen voor een fietsstraat. Aan de tweede richtlijn voldoet de weg in Heimolen niet. Uit de tellingen blijkt dat er gemiddeld 1000 motorvoertuigen rijden per etmaal. Het aantal fietsers is gemiddeld 300 per etmaal, waardoor er niet wordt voldaan aan de richtlijn om een fietsstraat goed te laten functioneren. Hiervoor zijn ongeveer 2000 fietsers per etmaal nodig. Verder geeft de gemeente aan dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn om de straat in te richten als een fietsstraat.

Het rapport van VVN geeft aan dat de weginrichting aan de westkant van Heimolen niet overeenkomstig de max 60km en max 30km snelheid is. De weg is erg breed en nodigt uit tot harder rijden. De gemeente heeft toegezegd om voor de westkant van Heimolen een voorstel met maatregelen uit te werken die een gunstig effect kunnen hebben op het inperken van de verkeershinder van motorvoertuigen en landbouwwerktuigen. In januari 2019 legt de gemeente een voorstel voor aan het bewonerscomité.

februari 2018

Het heeft even geduurd, maar een gesprek met de gemeente heeft op 18 januari jl. plaatsgevonden. Het bewonerscomité ging op het stadskantoor in gesprek met wethouder Yvonne Kammeijer en twee ambtenaren. Onderwerp van gesprek waren de conclusies en aanbevelingen uit het rapport opgemaakt door Veilig Verkeer Nederland. De gemeente heeft toegezegd m.b.t. de overlast van het doorgaande landbouwverkeer in gesprek te gaan met de ZLTO, afdeling Bergen op Zoom. Met betrekking tot de onlogische overgang (zie rapport VVN)van onbebouwde naar bebouwde kom aan de westzijde van Heimolen gaat de gemeente onderzoeken of bebording voor de versmalling duidelijker kan maken dat er een zone 30 km aan zit te komen. Ook wordt bekeken of een verhoging van het wegdek tussen de huidige versmalling snelheidsremmend kan gaan werken en/of er andere fysieke maatregelen kunnen worden genomen om dit deel van de weg ook optisch te versmallen. Verder gaat de gemeente de mogelijkheid van een fietsstraat (aanbeveling rapport VVN) verder onderzoeken. Als eerste stap m.b.t. dit onderzoek houdt de gemeente in het voorjaar een verkeerstelling van het aantal fietsers dat gebruik maakt van Heimolen. Over dit alles komt een vervolggesprek met de gemeente.

november 2017. Het rapport van VVN.

Eind maart jl. heeft een verkeersconsulent van Veilig Verkeer Nederland een bezoek gebracht aan Heimolen en ook de verkeerssituatie op de Huijbergsebaan is door de consulent bekeken. De verkeershinder en onveiligheid op Heimolen wordt met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer. In de oogsttijd (juli t/m oktober) is de verkeershinder en de verkeersonveiligheid het hoogst. De steeds groter en zwaarder wordende landbouwvoertuigen leveren vooral voor fietsers en voetgangers gevaar op en het remmen en optrekken bij de drempels veroorzaakt voor omwonenden veel lawaai. Verder houden automobilisten zich niet aan de maximum snelheid. Ook op de Huijbergsebaan wordt te snel gereden.

In juli heeft Veilig Verkeer Nederland een rapport uitgebracht met daarin een onafhankelijk en onpartijdig advies ten aanzien van de problemen zoals hierboven beschreven. Download en lees het rapport van Veilig Verkeer Nederland hier.

Het bewonerscomité heeft in augustus 2017 een gesprek gehad met ZLTO afdeling Bergen op Zoom. Het doel van dit gesprek was het tonen, opbrengen en uitspreken van wederzijds begrip m.b.t. de verkeershinder met name veroorzaakt door het doorgaande landbouwverkeer en het bieden van eventuele oplossingen. ZLTO heeft tijdens dit gesprek aangegeven begrip te hebben voor de verkeershinder die landbouwvoertuigen op Heimolen veroorzaken. Het bewonerscomité heeft in het gesprek begrip getoond voor het feit dat agrariërs gebruik maken van de weg door Heimolen en aangegeven dat het geenszins de bedoeling is om agrariërs uit Heimolen te weren. Ten aanzien van het uitgebrachte rapport van Veilig Verkeer Nederland zal ZLTO veranderingen aan de inrichting van de weg steunen indien hier een goed ontwerp aan ten grondslag ligt. ZLTO is voorstander van het verwijderen van de huidige drempels omdat volgens ZLTO dit zeer ten goede komt aan het verminderen van geluidsoverlast voor omwonenden.

In oktober jl. heeft het bewonerscomité het rapport van Veilig Verkeer Nederland opgestuurd naar de gemeente Bergen op Zoom. Daarbij heeft het bewonerscomité een gesprek aangevraagd met de desbetreffende wethouder. Op dit moment is een gesprek in voorbereiding.

maart 2017

In deze periode neemt het bewonerscomité contact op met ZLTO, afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Afgesproken wordt dat er op termijn een gesprek wordt georganiseerd met ZLTO om de problemen m.b.t. verkeershinder te bespreken. 

Op 31 maart jl. vindt er ter plaatse op Heimolen een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en een consulent van Veilig Verkeer Nederland. De concrete vraag aan VVN is: "Ziet VVN mogelijke oplossingen m.b.t. de verkeershinder op Heimolen en m.b.t. het met te hoge snelheid rijden van het gemotoriseerde verkeer op de Huijbergsebaan?"

Tijdens het gesprek aanhoort de verkeersconsulent van VVN de problemen die er m.b.t. verkeershinder zijn en neemt kennis van de situatie ter plaatse. De verkeersconsulent geeft aan dat een goede inrichting van de weg als 30km-zone van groot belang is. Wat de consulent erg opvalt is dat je aan de westkant van Heimolen op een heel brede weg de 30km-zone nadert. Die brede weg nodigt uit tot hard rijden. Op deze brede weg is er nauwelijks sprake van een duidelijke relatie met wat er komen gaat, nl. een 30km-zone. Ook neemt de verkeersconsulent ter plaatse kennis van de situatie op de Huijbergsebaan. De consulent merkt op dat ook hier de inrichting van de weg een belangrijke rol speelt. De weg nodigt qua inrichting uit om harder te rijden dan 60km per uur.

Afgesproken wordt dat VVN, na eerst een gesprek met de gemeente, een adviesdocument zal opstellen. Dit rapport wordt aan het bewonerscomité toegestuurd.

februari 2017

Op 13 februari jl. vindt er een gesprek plaats tussen het bewonerscomité en Groen Links. Onderwerp van gesprek is de verkeershinder op Heimolen, met name de hinder van het doorgaande landbouwverkeer. Hinder door geluidsoverlast (lawaai) en veiligheid. Te grote landbouwvoertuigen passeren met te hoge snelheid de doorgaande weg van Heimolen.

De opbrengst van dit gesprek is een tweeledig advies:  1. Organiseer een gesprek met ZLTO afdeling Bergen op Zoom/Woensdrecht. Onderwerp van dit gesprek: het rijgedrag (te hard rijden, remmen en  optrekken) van bestuurders van landbouwvoertuigen die Heimolen passeren. 2. Nodig Veilig Verkeer Nederland uit voor een informatief gesprek over de verkeershinder op Heimolen. Dit om te bekijken of er eventuele oplossingen zijn, mede vanuit de praktijk elders.

Ook kwam ter sprake dat er op de Huijbergsebaan veel te hard gereden wordt. Bewoners hebben de indruk dat de maximale snelheid van 60 km per uur ruimschoots wordt overschreden. Geopperd wordt dat een rotonde op de kruising Huijbergsebaan/Heimolen uitkomst zou kunnen bieden om de rijsnelheid af te remmen. Gezien de kosten lijkt dit vooralsnog toekomstmuziek.

november 2016 Verkeershinder op Heimolen blijft een zorg.

De zomerperiode zit er weer op. In de maanden juli t/m oktober hebben bewoners van Heimolen weer behoorlijk last gehad van verkeershinder. De verkeerssnelheid waarmee auto's door Heimolen rijden blijft hoog (zeker meer dan 30 km per uur) en vooral de doorgaande landbouwvoertuigen blijven geluidshinder veroorzaken. De door de gemeente tijdelijk geplaatste smileys zijn nu weer weggehaald. Opnieuw is er contact geweest met de gemeente. De gemeente heeft toegezegd dat de smileys op termijn weer tijdelijk worden teruggeplaatst in een soort rouleersysteem. Het bewonerscomité heeft de indruk dat de smileys wel een nuttig signaal afgeven, ondanks het feit dat ‘het duimpje’ vermoedelijk voor meer dan 90% altijd rood aangeeft. Het groene duimpje bij 30 km snelheid licht sporadisch op. Zowel de gemeente als het bewonerscomité hebben, mede gelet op wet- en regelgeving, voor de genoemde verkeershinder nog geen afdoende maatregel gevonden. Als u zelf als bewoner van Heimolen een nog niet bedachte, doeltreffende oplossing weet, neem dan contact met ons op. Uw oplossing wordt dan in een eerstvolgend overleg van het bewonerscomité besproken.

november 2015. Meer veiligheid door spiegel en voorrangsborden

Het bewonerscomité heeft van bewoners op Heimolen een tweetal verzoeken gekregen met als doel de verkeersveiligheid op Heimolen te vergroten.

Het eerste verzoek betreft het plaatsen van een spiegel op de kruising Bremstraat/Heimolen. Dit om beter zicht te krijgen op het naderende verkeer op Heimolen als men uit de Bremstraat komt rijden. Het bewonerscomité heeft dit verzoek met de gemeente besproken. De gemeente heeft het verzoek afgewezen mede om veiligheidsreden. De gemeente meent dat een spiegel op deze kruising de veiligheid niet ten goede komt. Nu zijn verkeersdeelnemers die uit de Bremstraat komen heel voorzichtig bij het naderen van de kruising. Een spiegel verhoogt de kans op het nemen van voorrang als men vanuit de Bremstraat komt en zal zo de verkeersveiligheid nadelig beïnvloeden.

Het tweede verzoek betreft het plaatsen van voorrangsborden bij de versmalling aan de westkant bij de komgrens van Heimolen. Dit om meer duidelijkheid te krijgen over wie er voorrang heeft bij het gelijktijdig naderen van deze versmalling. Nu ontstaat er twijfel als men gelijktijdig de versmalling nadert. Het bewonerscomité heeft ook dit verzoek met de gemeente besproken. Het verzoek is ook mede om veiligheidsreden door de gemeente afgewezen. De gemeente meent dat het plaatsen van voorrangsborden niet zal bijdragen aan de verkeersveiligheid omdat de snelheid eerder toe dan af zal nemen.

13 april 2015 Nieuwe wegbelijning aangebracht.

Op maandag 13 april is een nieuwe belijning aangebracht op het wegdek aan de westkant van Heimolen. Dit vanaf het begin van de komgrens (30 km zone) tot en met huisnummer 26. Hopelijk heeft de nieuwe belijning een afremmend effect op de snelheid van de voertuigen die met name de Heimolen binnenkomen.

6 maart 2015 Nieuwe belijning wegdek Heimolen.

Vrijdag 6 maart stuurde de gemeente een tekening naar het bewonerscomité met betrekking tot een nieuwe belijning op het wegdek aan de westkant van Heimolen. De nieuwe belijning maakt het wegdek visueel smaller en heeft mogelijk een afremmende werking op de snelheid van de voertuigen die de Heimolen binnen komen. Het bewonerscomité heeft de tekening besproken en vervolgens laten bekijken door een extern deskundige. Na overleg heeft het bewonerscomité de gemeente geïnformeerd akkoord te gaan met de nieuwe belijning zoals op de door de gemeente aangeboden tekening weergegeven. Met daarbij de wens om het fietspad te voorzien van een rode coating waardoor het rijvlak voor het gemotoriseerd verkeer (in de tekening 5,50m) optisch smaller gaat lijken. De gemeente gaf in een reactie aan dat een coating aanbrengen gelet op de kosten geen reële optie is.

17 november 2014

Op 17 november 2014 kwamen n.a.v. de klacht van 8 september een tweetal ambtenaren van  de gemeente naar Heimolen om in het bijzijn van enkele bewoners en leden van het bewonerscomité de situatie ter plaatse te bekijken.  Het verwijderen of verplaatsen van de drempels wordt niet als een reële optie gezien. Wellicht dat een oplossing  ligt in het verminderen van de snelheid van de voertuigen.  Een verdere belijning van de weg zou een mogelijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van die snelheid.  Ook het (bij wijze van proef )tijdelijk plaatsen van  ‘smilies’  zou tot een oplossing kunnen bijdragen. De gemeente zegt toe de ‘smilies’ in 2015 bij wijze van proef  tijdelijk te plaatsen  en verder qua belijning een en ander op het stadkantoor te gaan uitwerken.  Nader bericht van de gemeente aan de brievenschrijver en i.a.a. het bewonerscomité volgt.

8 september 2014

Op 8 september 2014 stuurden een vijftal bewoners van Heimolen een klacht naar de gemeente betreffende verkeershinder en veiligheid. Het bewonerscomité ontving een afschrift van dit bericht. De klacht betreft vooral het doorgaande werkverkeer zoals het steeds groter, zwaarder, luxer wordende  doorgaande landbouwverkeer, waardoor ook de geluidsoverlast enorm is toegenomen. Het remmen voor de drempels  veroorzaakt mede de geluidsoverlast.

Najaar 2013

In het najaar van 2013 berichtte de gemeente aan het bewonerscomité t.a.v. de verkeerstellingen dat er gemiddeld 500 voertuigen per etmaal in beide richtingen waren geteld. De rijsnelheden waren opvallend laag, op een enkeling na allemaal onder de 30 km/u. Lange transporten (dus langer dan 14 meter) waren nauwelijks waargenomen. Grotere voertuigen (dus van 7 tot 14 meter) waren er maximaal enkele tientallen per etmaal.

In het verkeersplan  is de weg van Heimolen aangewezen als erftoegangsweg. Hier geldt een maximale intensiteit van 4000-6000 m.v.t./etmaal. Daar komt Heimolen lang niet bij in de buurt. Als richtlijn geldt maximaal 8% vrachtverkeer. Hier worden ook busjes toe gerekend.  “Hier kom je, met de huidige cijfers, niet in de buurt van onacceptabele cijfers”, aldus de gemeente.   

Subcategorieën