Bewonerscomité Heimolen

Juni 2023

Naar aanleiding van alle inspanningen vanuit dhr. J. Hopmans, de omwonenenden aan de Huijbergsebaan/Heimolen in de omgeving van het gebied Huijbergsebaan/Molenzichtweg en het bewonerscomité Heimolen hebben wij een brief ontvangen van Burgemeester van Bergen op Zoom dhr. dr. F.A. Petter.

Hierin geeft hij aan het gebied aan de Huijbergsebaan en Molenszichtweg als ontploffingslocatie voor niet gesprongen explosieven door de EOD, niet langer te gebruiken.

Dit is erg goed nieuws voor de bewoners van het buurtschap die hier veel hinder en schade van hebben ondervonden.

Hieronder vind u de brief die wij als bewonerscomité hebben ontvangen van Burgemeester dhr. dr. F.A. Petter.

Januari 2023

Op uitnodiging van het Bewonerscomité is dhr. Jan Hopmans, woonachtig aan de
Huijbergsebaan, uitleg komen geven over de ontwikkelingen rond de overlast door de
ontploffingen van de EOD op het terrein aan de Huijbergsebaan/Molenzichtweg.

Jan Hopmans geeft aan dat er de laatste jaren een flinke toename is geweest in het aantal
ontploffingen. Maar dat met name een enorme ontploffing van vorig jaar de druppel was.
Hierbij stond alles te schudden, dakpannen vielen van het dak en er zijn scheuren ontstaan
in muren en vloeren bij verschillende omwonenden.

De getroffen bewoners zouden dan ook graag zien dat de schade wordt vergoed. Dat er gestopt
wordt met ontploffingen aan de Huijbergsebaan, en er een betere alternatieve locatie wordt
gezocht voor het tot ontploffing brengen van niet gesprongen explosieven.

Er is contact met de gemeente en burgemeester Petter geweest, maar dit leidde nog niet tot
veel begrip. Dit is de rede waarom er uiteindelijk contact is opgenomen met BNdeStem en er
een artikel in de krant is verschenen.
Naar aanleiding van dit artikel is Rian Govers van Lokaal Realisme vragen gaan stellen aan
het college van B&W.

Wij van het Bewonerscomité hebben aangegeven aan Jan Hopmans dat we graag ook
vanuit onze kant willen proberen invloed uit te oefenen op een passende oplossing. Er zal een brief worden gestuurd naar het college van B&W om aandacht te vragen voor de ontstane problemen en te zorgen voor een passende oplossing.

maart 2016 Bericht van gemeente aan bewoners.

In maart jl. heeft de gemeente uitvoering gegeven aan de belofte van de burgemeester om bewoners/omwonenden van het terrein van de springlocatie voor Niet Gesprongen Explosieven (NGE-'s), hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg, nader te informeren. Het bewonerscomité heeft zich ingespannen om de informatie vanuit de gemeente alsnog plaats te laten vinden. De gemeente garandeert in het bericht de veiligheid van de bewoners/omwonenden van het terrein en geeft aan de omwonenden altijd vooraf aan de activiteit, het tot ontploffing brengen van Niet Gesprongen Explosieven, te informeren. Hieronder vindt u de volledige tekst van het bericht van de gemeente.

Brief NGE locatie deel 1

Brief NGE locatie deel 2

Brief NGE locatie deel 3

 

oktober 2015

Op 21 juli 2015 nam B&W van de gemeente Bergen op Zoom het besluit  om het terrein hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg aan te wijzen als  gemeentelijk terrein voor het tot ontploffing brengen van Niet Gesprongen Explosieven (NGE).  Dit terrein wordt door B&W als het meest geschikt aangemerkt. Een bijkomend voordeel vindt de gemeente dat het terrein een gemeentelijk eigendom is. Uit nader onderzoek bleek dat deze locatie voor de gemeentelijke herindeling van 1997 ook vaak werd gebruikt als springlocatie. Na de herindeling in 1997 is deze locatie vergeten.

De volledige tekst van het besluit kunt u vinden op http://www.bergenopzoom.nl/Bestuur  onder Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

 

Op 31 juli 2015 heeft de VVD aan het college van B&W nadere schriftelijke vragen gesteld betreffende dit onderwerp.

Via krantenberichten in BN de Stem (1 en 4 augustus 2015) en de Bergen op Zoomse Bode (9 september 2015) kwam het besluit voor bewoners/omwonenden naar buiten.

Op 25 augustus jl. heeft het college van B&W de vragen van de VVD schriftelijk beantwoord. Op 17 september jl. heeft B&W  in de vergadering van de commissie Burger en Bestuur een nadere toelichting gegeven op de antwoorden op de vragen van de VVD.

 

Het bewonerscomité heeft de ontwikkelingen m.b.t. genoemd besluit van B&W nauwkeurig gevolgd.  Het bewonerscomité vindt hierbij van belang dat:

  1. De veiligheid voor bewoners/omwonenden is gegarandeerd.
  2. De communicatie naar bewoners/omwonenden toe nu en in de toekomst niets te wensen over laat.

 

M.b.t. tot de veiligheid voor bewoners/omwonenden heeft het bewonerscomité bij een deskundige advies ingewonnen betreffende wet- en regelgeving.

Wettelijke regelgeving.

Wettelijke regelgeving is er m.b.t. het aanwijzen van een vaste locatie voor het tot ontploffing brengen van NGE niet. De EOD (Explosieve OpruimingsDienst) hanteert uit ervaring een aantal regels waaronder:

- geen bebouwing en verkeer binnen de uitwerking van de munitie.

- het terrein moet voor publiek goed afsluitbaar zijn.

- het terrein moet controleerbaar zijn dat er geen publiek het terrein betreedt.

- de afstand van de plaats van ontploffing tot aan woningen/gebouwen moet 100 tot 140 meter zijn.

- de ondergrond moet bij voorkeur zandgrond zijn waar men diep kan ingraven (1,5 m).

Bestemmingsplan.

Het beoogde terrein hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg heeft in het bestemmingsplan  de bestemming Bos en Natuur met nadere aanduiding ‘open ruimte’ (art. 5 planvoorschriften). Het besluit van B en W maakt het mogelijk om op genoemde locatie, indien dat nodig zou zijn, explosieven tot ontploffing te brengen. Hierbij wordt gedacht aan munitie uit de Tweede Wereldoorlog, die in en om Bergen op Zoom is blijven liggen. B en W geeft in het besluit aan dat deze activiteit zodanig kortstondig en/of incidenteel is, dat zij niet als strijdig gebruik aangemerkt kan worden. 

Natura 2000-gebied.

De locatie hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg maakt deel uit van het Natura 2000-gebied De Brabantse Wal. Dat betekent dat op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) voor het gebied bepaalde instandhoudingsdoelstellingen gelden, die te vinden zijn in het ontwerp-beheerplan van de Brabantse Wal. Deze doelstellingen hebben betrekking op habitattypen en/of habitatsoorten. Activiteiten die significante negatieve effecten kunnen hebben op de instandhoudingsdoelstellingen mogen niet worden verricht zonder dat daarvoor een vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet is verleend.

 

M.b.t. de communicatie naar bewoners/omwonenden  gaf burgemeester Frank Petter in de vergadering van de commissie Burger en Bestuur op 17 september jl. aan dat de communicatie naar bewoners/omwonenden m.b.t. dit besluit niet goed is verlopen.

 

Op uitnodiging van de gemeente is er op 12 oktober jl. een gesprek geweest met het bewonerscomité en dhr. Frank Petter , burgemeester van Bergen op Zoom.

In dit gesprek herhaalde de burgemeester dat de communicatie niet de schoonheidsprijs verdient.

Incidenteel.

In dit zelfde gesprek kwam naar voren dat het gaat om zeer incidenteel gebruik van de locatie. De EOD neemt 90% van de gevonden NGE mee naar eigen terrein om deze NGE daar tot ontploffing te brengen. 5% van de gevonden NGE mag niet vervoerd worden en moet ter plaatse onschadelijk worden gemaakt. De overige 5% van de gevonden NGE zal tot ontploffing worden gebracht op de aangewezen vaste locatie hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg. De verwachting van B&W is dat dit zeer incidenteel zal plaats vinden en als zodanig door B&W niet als strijdig gebruik m.b.t. het bestemmingsplan wordt aangemerkt.

Alternatieve locaties.

Ook kwam in dit gesprek naar voren dat de gemeente alternatieve locaties heeft onderzocht maar dat de gemeente vindt dat de  locatie hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg als meest geschikte locatie in aanmerking komt (gebied in eigen beheer en de locatie was voor 1997 ook springlocatie).

Veiligheid.

Op de vraag van het bewonerscomité of de gemeente m.b.t. de activiteit (het tot ontploffing brengen van NGE op de locatie hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg) de veiligheid voor bewoners/omwonenden kan garanderen antwoordde de heer Frank Petter (burgemeester) alsmede de bij dit gesprek aanwezige ambtenaar volmondig met ja.

Natura  2000 gebied.

Het bewonerscomité bracht in dit gesprek onder de aandacht dat de locatie hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg ligt binnen het gebied van Natura 2000. Op de vraag of er geen significante negatieve effecten zijn te verwachten m.b.t. het Natura 2000-gebied als gevolg van de activiteit (het tot ontploffing brengen van NGE in het gebied) antwoordde zowel dhr. Frank Petter als de aanwezige ambtenaar dat er geen significante negatieve effecten te verwachten zijn.

Communicatie.

Het bewonerscomité vraagt in dit gesprek of het mogelijk is dat direct betrokken bewoners/omwonenden door de gemeente alsnog schriftelijk geïnformeerd kunnen worden over het besluit van B&W tot aanwijzen van het terrein hoek Huijbergsebaan/Molenzichtweg als vaste locatie voor het tot ontploffing brengen van NGE. Informatie betreffende het garanderen van de veiligheid voor bewoners/omwonenden en betreffende de communicatie vooraf aan de activiteit (het tot ontploffing brengen van NGE). Dhr. Petter zegt toe dat er alsnog een brief naar de betrokken bewoners/omwonenden zal worden gestuurd waarin tevens gerelateerd zal worden aan dit gesprek met het bewonerscomité.