Bewonerscomité Heimolen

Wie zijn wij?

Het Bewonerscomité Heimolen bestaat uit een aantal bewoners van Heimolen en omgeving. Het comité is een aanspreekpunt voor alle bewoners van Heimolen,  Antwerpsestraatweg – Oude Tol en  Fianestraat, Klein Molenbeek, Huijbergsebaan,  Nieuwebaan, Zandven, Zuidgeest en Oude Postbaan. Dit als het gaat om onderwerpen van algemeen belang voor meerdere bewoners.

In 2009 is de Stichting Buurtschap Heimolen opgericht, als onderdeel van het Bewonerscomité Heimolen. De stichting is de juridische poot van het bewonerscomité en krijgt indien nodig ondersteuning van het advocatenkantoor VOS & Vennoten Advocaten in Haarlem.

Het Bewonerscomité Heimolen bestaat vanaf 1-01-2021 uit de volgende leden:

Gerard Kamp (voorzitter)
Ton Hermus (secretaris)
Sylvia van den Brand (penningmeester)
Jolanthe Krepel 
Herman Maassen 
Jac Nuijten                                                                                                                                                                                 
RenéPijnen                                                                                                                                                                               Stefan Kipping                                                                                                                                                                                                                                                                   

De Stichting Buurtschap Heimolen bestaat vanaf 1-01-2019 uit de volgende leden:

Gerard Kamp (voorzitter)
Ton Hermus (secretaris)
Sylvia van den Brand (penningmeester)
Jolanthe Krepel (lid)
Jac Nuijten (lid)

Het bewonerscomité heeft contact met het COVM via Richard Mol.

Wat we doen.

Afhankelijk van wat er speelt, maar gemiddeld 1 keer in de 7 weken komt het comité in een overleg bij elkaar op zaterdagochtend. Ontwikkelingen, plannen van de gemeente, en alle andere relevante gebeurtenissen die zich afspelen in Heimolen en omgeving  worden doorgenomen. Er is een nauw contact met de gemeente. Daar waar wij dit nodig achten wordt informatie opgevraagd, bezwaren ingediend, maar vooral ook constructief meegedacht. Soms wordt er expertise van buitenaf ingehuurd. Als er belangrijke zaken spelen worden raadsvergaderingen bijgewoond. Altijd wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de algemene belangen van de bewoners. Bewoners zelf kunnen ten allen tijde ideeën aandragen, vragen stellen, of op een andere manier meedenken. Als het bewonerscomité iets te melden heeft wordt een nieuwsbrief uitgegeven. Het is ook altijd mogelijk voor de bewoners om een vergadering bij te wonen, als dit van tevoren bij het secretariaat wordt kenbaar gemaakt (zie agenda voor data).

De kosten die we maken worden gedragen door de leden zelf, en door donaties van bewoners. De kosten om procedures te kunnen voeren worden deels vergoed door subsidies van de overheid als de Stichting voldoet aan de geldende criteria hiervoor.

De oprichtingsakte van de Stichting Buurtschap Heimolen.

1

Oprichting stichting

Zaaknummer: 144732

Heden vier februari tweeduizend negen

verscheen voor mij, meester Johannes Jozef Bakker, notaris te Bergen op Zoom:

de heer Dilovardus van Commenée, wonende Heimolen 34 te 4625 DB Bergen

op Zoom, geboren te Amsterdam op twaalf april negentienhonderd zestig,

paspoort nummer NJ6108795, afgegeven in de gemeente Bergen op Zoom op

zeven juli tweeduizend vijf, gehuwd.

De comparant verklaarde bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de

volgende statuten vast te stellen:

Naam en Zetel

Artikel 1.

1. De stichting draagt de naam: Stichting Buurtschap Heimolen.

2. Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergen op Zoom.

Doel en werkgebied

Artikel 2

1. De stichting heeft ten doel:

a. Het behouden en het verbeteren van de natuur-, landschappelijke en

cultuurhistorische waarden, de flora en de fauna, de kwaliteit van het milieu

waaronder de lucht, de bodem en het water, veiligheid en de gezondheid van

mensen en een goede ruimtelijke ordening, het verrichten van alle verdere

handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of

daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a contact onderhouden met de leden van Bewonerscomité Heimolen;

b. onderzoek en bestudering en het “laten” opstellen van rapportage door

deskundigen;

c. in rechte op te treden.

3. Het werkgebied is Bergen op Zoom-Zuid/Heimolen en directe omgeving.

Bestuur: Samenstelling wijze van benoeming en beloning

Artikel 3

1. Het bestuur van de stichting bestaat uit vijf leden. Het aantal bestuursleden

wordt - met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde - door het bestuur

met algemene stemmen vastgesteld.

2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in

functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en

een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook

door één persoon worden vervuld.

3. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van een

(of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met

algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee

maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming

van een (of meer) opvolger(s).

4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende

bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld

bestuur.

2

5. De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.

Bestuur: vergaderingen

Artikel 4

1. De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland als bij de

oproeping bepaald.

2. Ieder kalenderkwartaal wordt ten minste één vergadering gehouden.

3. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de

bestuursleden daartoe schriftelijk of per e-mail en onder nauwkeurige opgave

van de te behandelen punten de oproeping doet.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt ten minste zeven dagen tevoren, de

dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel

van oproepingsbrieven.

5. De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering,

de te behandelen onderwerpen.

6. Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig

zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende

onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten

gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in

acht genomen.

7. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid

voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

8. Van het verhandelde in de vergaderingen worden notulen gehouden door de

secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de

vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend

door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben

gefungeerd.

Bestuur: besluitvorming

Artikel 5

1. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de

meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of

vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander

bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een schriftelijke, ter

beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een

bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde

optreden.

2. Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden

in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig

telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit

wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een

relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen

wordt gevoegd.

3. Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover

deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle

bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig

uitgebrachte stemmen.

4. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid

vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming

geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

3

5. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

6. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de

voorzitter van de vergadering.

Bestuursbevoegdheid

Artikel 6

1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.

2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

3. Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten,

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich

voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een

ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van

alle in functie zijnde bestuursleden.

4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden

aanvaard.

Einde bestuurslidmaatschap

Artikel 7

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt:

a. door zijn overlijden;

b. wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest;

c. door schriftelijke ontslagneming (bedanken);

d. door ontslag hem verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden;

e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Vertegenwoordiging

Artikel 8

1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.

2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk

handelende bestuursleden.

3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan

derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te

vertegenwoordigen.

Boekjaar en jaarstukken

Artikel 9

1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.

2. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten.

Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over

het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het

bestuur worden vastgesteld.

Reglement

Artikel 10

1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen

worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling

behoeven.

2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

4. Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in

artikel 11 lid 1 van toepassing.

Statutenwijziging

4

Artikel 11

1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet

worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle

bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur

enige vacature bestaat.

2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen.

Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Ontbinding en vereffening

Artikel 12

1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen

besluit is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van toepassing.

2. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening

van haar vermogen nodig is.

3. Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur.

4. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel

mogelijk van kracht.

5. Een overschot na vereffening wordt, zoveel mogelijk, uitgekeerd aan door de

vereffenaars te bepalen doel, dat zoveel mogelijk in overeenstemming is met het

doel van de stichting.

6. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden

stichting gedurende tien jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te

wijzen persoon.

Slotbepalingen

Artikel 13

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het

bestuur.

SLOTVERKLARINGEN.

Ten slotte verklaarde de comparant dat:

a. bij deze oprichting het bestuur bestaat uit vijf bestuurders;

b. voor de eerste maal tot bestuurders zijn benoemd, in de achter hun naam

vermelde functie:

1. de comparant sub 1, als voorzitter;

2. mevrouw Jolanthe Eveline Asselman, wonende Heimolen 45a te 4625 DC

Bergen op Zoom, geboren te Leiden op dertien april negentienhonderd twee

en zestig, paspoort nummer NH2062127, afgegeven in de gemeente Bergen

op Zoom op zeven oktober tweeduizend vier, gehuwd met de heer Krepel,

als secretaris;

3. de heer Hendrik Noorduin, wonende Heimolen 33 te 4625 DC Bergen op

Zoom, geboren te 's-Gravenhage op zes juni negentienhonderd vier en

veertig, rijbewijs nummer 3157991886, afgegeven in de gemeente Bergen

op Zoom op negen juli negentienhonderd negen en negentig, gehuwd, als

penningmeester;

4. mevrouw Aleida Maria Krijgsman, wonende Heimolen 32 te 4625 DB

Bergen op Zoom, geboren te Rotterdam op twintig maart negentienhonderd

vier en vijftig, paspoort nummer NG2765841, afgegeven in de gemeente

Bergen op Zoom op twaalf mei tweeduizend vier, gehuwd met de heer

Stofberg, als bestuurslid; en

5

5. de heer Gradus Aloysius Kamp, wonende Heimolen 28a te 4625 DB

Bergen op Zoom, geboren te Norg op een en twintig juni negentienhonderd

twee en veertig, paspoort nummer NG0222140, afgegeven in de gemeente

Bergen op Zoom op zes april tweeduizend vier, gehuwd, als bestuurslid.

c. het eerste boekjaar van de stichting eindigt op één en dertig december

tweeduizend negen.

De comparant is mij, notaris, bekend en de identiteit van de bij deze akte betrokken

partij is door mij, notaris, aan de hand van het hiervoor vermelde - en daartoe

bestemde document vastgesteld.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Bergen op Zoom op de datum in het

hoofd van deze akte vermeld.

De inhoud van deze akte is aan de verschenen persoon opgegeven en toegelicht. De

comparant heeft verklaard op volledige voorlezing van de akte geen prijs te stellen en

tijdig voor het verlijden van de akte van de inhoud van de akte te hebben kennis

genomen en met de inhoud in te stemmen.

Onmiddellijk daarna is deze akte na beperkte voorlezing door de comparant en mij,

notaris, ondertekend.