Bewonerscomité Heimolen

Juni 2023

De nieuwe eigenaar van dit terrein is Ashbourne Investment BV. uit Den Haag.

Deze investeerder en projectontwikkelaar heeft via zijn secretariaat laten weten dat met de oriëntatie voor een nieuwe ontwikkeling pas eind 2023 een begin wordt gemaakt. Door het bewonerscomité is nadrukkelijk gevraagd tijdig betrokken te worden bij planontwikkeling, zoals de randvoorwaarden eerder door gemeente en provincie zijn aangegeven.

April 2023

In december 2022 heeft TNO zijn terrein aan de Heimolen verkocht aan een nieuwe eigenaar. TNO vastgoed had beloofd het bewonerscomité hierover te informeren, hetgeen helaas niet is gebeurd.

De nieuwe eigenaar heeft wel een kennismakingsgesprek gehad met de gemeente Bergen op Zoom. De gemeente ziet een plan van de nieuwe eigenaar tegemoet, en gaat daarbij uit van eerdere voorstellen met een bebouwing van 18 bosvilla’s op het nu bebouwde gedeelte bij de hoofdingang. Het overige deel van het terrein zou een natuurbestemming behouden. Deze invulling is het uitgangspunt van de gemeente voor verdere uitwerking en zou passen binnen de “ruimte voor ruimte regeling” van de provincie. Ook het Brabants Landschap is betrokken bij de ontwikkelingen.

april 2022 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

De onderhandelingen van TNO met een projectontwikkelaar hebben nog niet tot een overeenstemming geleid over de invulling van het terrein.

De toezegging is door TNO gedaan dat bij een definitieve overeenkomst, wij als bewonerscomité op de hoogte gesteld worden.

januari 2021 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Het is erg stil rondom de nieuwe bestemming van het terrein van TNO Heimolen BV. Het voorste gedeelte van het terrein bij de ingang wordt steeds goed onderhouden en aan het in stand houden van een goede beveiliging van het terrein wordt momenteel hard gewerkt. Het bewonerscomité heeft tot nu toe jaarlijks een paar keer telefonisch contact met de directie van TNO Heimolen BV. Het plan om een dertiental woningen op het bedrijventerrein te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook natuur zal blijven is nog steeds van kracht. In het contact met het bewonerscomité geeft de directie van TNO Heimolen BV. steeds aan dat het bewonerscomité direct wordt geïnformeerd indien er relevante ontwikkelingen zijn. Wordt vervolgd.

april 2020 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Sinds 2013, toen de poorten van TNO Heimolen BV zijn gesloten, is er nog geen nieuwe bestemming voor dit terrein gerealiseerd. Het plan om een dertiental woningen op het bedrijventerrein te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook natuur zal blijven is nog steeds van kracht. Om dit plan tot uitvoering te brengen zijn diverse partijen al geruime tijd met elkaar in gesprek. Het bewonerscomité heeft met enige regelmaat contact met de heer Marco Schuringa,directeur van TNO Heimolen BV. Het bewonerscomité wordt dan geïnformeerd over de stand van zaken. Wordt vervolgd.

juni 2018 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

Op 2 mei jl. is er een vervolggesprek geweest met de heer Schuringa, directeur van TNO Heimolen BV. en het bewonerscomité. In dit vervolggesprek heeft de heer Schuringa het bewonerscomité bijgepraat en nogmaals bevestigd dat het idee om een dertiental woningen op het bedrijventerrein van TNO Heimolen BV te ontwikkelen, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook  natuur zal blijven nog steeds geldt. De directie gaf aan dat een en ander op dit moment verder wordt uitgewerkt. Wordt vervolgd.

november 2017 Plannen voor herbestemming.

Sinds medio 2017 heeft TNO Heimolen BV een nieuwe directeur in de persoon van de heer Marco Schuringa. Op 28 augustus jl. heeft het bewonerscomité op uitnodiging van TNO een gesprek gehad met de nieuwe directeur. Naast kennismaking met dhr. Schuringa was de herbestemming van het terrein onderwerp van gesprek. Bij de herontwikkeling wil TNO zich committeren aan een plan waarin omwonenden, gemeente en provincie zich kunnen vinden.

Het idee is nu dat de ontwikkeling van een dertiental woningen op het bedrijventerrein van TNO Heimolen BV recht doet aan de locatie, waarbij de rest van het terrein, dus alle natuur, ook  natuur zal blijven. Het document 'Herbestemming terrein TNO Heimolen BV' van 25-02-2015, opgesteld door het bewonerscomité in samenspraak met diverse organisaties ligt aan dit idee mede ten grondslag. Zie voor dit document onderstaand artikel van 21 april 2015. TNO is nu op zoek naar een koper.

oktober 2016 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV.

In onderstaand artikel staat vermeld dat er op 28 april jl. een overleg stond gepland met provincie, gemeente en de directie van TNO Heimolen BV. Dit overleg heeft plaats gevonden. Na april is er over en weer contact geweest met de provincie en TNO Heimolen BV. De gemeente geeft aan het bewonerscomité aan dat er echter tot nu toe niets concreets is te melden. Het bewonerscomité houdt vast aan haar visie omtrent een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO. Deze visie kunt u lezen in onderstaand artikel van 21 april 2015.

april 2016 Voortgang nieuwe bestemming terrein TNO Heimolen BV

De afgelopen periode tussen maart 2015 en maart 2016 is er regelmatig overleg geweest tussen het bewonerscomité, Brabants Landschap en de gemeente/TNO m.b.t. de herontwikkeling van het terrein van TNO Heimolen BV. Dit heeft er toe geleid dat er op 24 februari 2016 in het provinciehuis in Den Bosch een gesprek is geweest tussen de provincie, de gemeente en TNO. De gemeente heeft het bewonerscomité uit dit overleg de volgende informatie gegeven:

"Zoals bij u bekend is heeft het bedrijf TNO aangegeven te willen vertrekken uit Bergen op Zoom en de achterblijvende locatie te willen her-ontwikkelen. Al enige tijd is een onderzoek gaande wat hierbij mogelijk is. Het vestigen van bedrijven en kantoren is hierbij in ieder geval niet mogelijk gebleken. Inmiddels is duidelijk geworden dat de provincie een rol wil hebben in het bepalen van de herontwikkelingsmogelijkheden. Om die reden heeft op 24 februari 2016 overleg plaatsgevonden tussen gedeputeerde E. van Merrienboer, de directeuren Nagtegaal en Van Dongen van TNO en wethouder Van der Velden van de gemeente Bergen op Zoom. Hieruit is naar voren gekomen dat de provincie actief mee wil kijken naar de herontwikkeling gezien het belang van het gebied. Uiterlijk in april komt er een werkgroep-overleg met TNO, de provincie en de gemeente om alle mogelijkheden nog eens een keer goed door te nemen. Met de begeleidingsgroep Heimolen zullen korte lijntjes worden gehouden. De gemeente zal in overleg met de begeleidingsgroep zo spoedig mogelijk nadere informatie verstrekken".

Het bewonerscomité heeft inmiddels van de gemeente vernomen dat er op 28 april a.s. een nieuw overleg is gepland tussen provincie, gemeente en de directie van TNO Heimolen BV. 

In het artikel hieronder van 21 april 2015 heeft het bewonerscomité in het document "Wenselijke herbestemming terrein TNO Heimolen BV" samen met andere instanties duidelijk haar visie m.b.t. de herbestemming van het terrein kenbaar gemaakt. Hierbij geeft het bewonerscomité aan: Geen invulling met bedrijven/industrie. In het bericht van de gemeente hierboven staat nu duidelijk vermeld dat uit het overleg met de provincie, gemeente en TNO van 24 februari jl. blijkt dat het vestigen van bedrijven en kantoren in ieder geval niet mogelijk is gebleken.

21 april 2015

Het bewonerscomité Heimolen heeft een duidelijke visie omtrent een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. Het bewonerscomité heeft deze visie gedeeld met een aantal instanties. Op woensdag 25 februari 2015 heeft het bewonerscomité hiervoor een bijeenkomst belegd met het Brabants Landschap, Stichting Brabantse Wal, IVN Groene Zoom, Namiro Woensdrecht, Vogelwerkgroep Bergen op Zoom en met Camping Uit en Thuis. Tijdens deze bijeenkomst heeft het bewonerscomité de aanwezigen over haar visie geïnformeerd en is er gesproken over de vraag of de aanwezige instanties en het bewonerscomité een gemeenschappelijk belang hebben t.a.v. een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV. Als opbrengst van dit overleg is er met de aanwezige instanties gezamenlijk het document “Wenselijke herbestemming terrein TNO Heimolen BV” opgesteld. Dit document, hieronder afgedrukt, is door alle aanwezige instanties ondertekend.

Op 25 maart 2015 is dit document in een gesprek aangeboden aan de gemeente Bergen op Zoom en op woensdag 8 april 2015 is het document in een gesprek aangeboden aan de directie van TNO Heimolen BV.

december 2014

In december jl. heeft het bewonerscomité navraag gedaan over de voortgang m.b.t. de nieuwe bestemming van het terrein TNO Heimolen BV. Zowel de directie van TNO alsmede de gemeente hebben te kennen gegeven dat er op dit moment geen concrete plannen zijn m.b.t. een nieuwe bestemming.

12 maart 2014

Op 12 maart 2014 is er een vervolgoverleg geweest met het bureau RES&SMIT en de klankbordgroep. De uitkomst van dit overleg was met name dat er nu eerst verder onderzocht wordt wat de kaders zijn waarbinnen mogelijkheden voor een nieuwe bestemming gerealiseerd kunnen worden.

26 februari 2014

Op 26 februari 2014 heeft de Provincie Noord - Brabant kaders aangegeven betreffende de herbestemming van het terrein van TNO Heimolen BV.

Brief provincie Noord-BRabant, deel 1

Brief Provincie Brabant deel 2

13 februari 2014

Op 13 februari 2014 heeft het college van B&W van Bergen op Zoom besloten in te stemmen met een plan op hoofdlijnen voor de herontwikkeling van het terrein van TNO Heimolen BV.

Bericht van B&W aan de leden en duoburgerleden van de gemeenteraad van 13-02-2014:

Brief gemeente BoZ

Het bewonerscomité Heimolen en ook de twee vertegenwoordigers van het Brabants Landschap alsook dhr. Kipping van camping UIT en THUIS waren zeer onaangenaam verrast door het bericht van instemming met het plan op hoofdlijnen door B&W van Bergen op Zoom , temeer omdat bij de klankbordgroep niet bekend was dat aan B&W een dergelijk plan voorgelegd zou worden. De besprekingen in de klankbordgroep bevinden zich nog in een oriënterende fase, waarbij in de klankbordgroep meerdere plannen zijn aangedragen en door de klankbordgroep nog geen plan op hoofdlijnen als voorkeur is aangegeven.

Op 6 maart 2014 heeft op verzoek van het Bewonerscomité Heimolen een gesprek hierover met B&W van Bergen op Zoom plaatsgevonden.

Bij het zoeken naar een nieuwe bestemming voor het terrein van TNO Heimolen BV zet het bewonerscomité in op:

"Volledig groen natuurgebied in aansluiting op de functies van het aansluitende terrein van Brabants Landschap met daarbij eventueel een recreatieve invulling (opengebied met wandel – en fietspaden) aansluitend op de Brabantse wal. Hierbij, in het kader van een financiële opbrengst, eventueel enkele percelen met hoogwaardige woningbouw realiseren".

Deze visie vertaalt zich qua herbestemming in eventueel enkele percelen met hoogwaardige woningbouw, landgoedwoningen, in het noordelijk en westelijk deel. Verder geen grote of kleine bedrijven, kantoren, hotel of wellness realiseren. In het meest oostelijke deel geen natuurbegraafplaats met aula realiseren. De in de vigerende bestemming voor 'Bos' aangewezen gronden blijven als zodanig bestemd met daarbij een eventuele recreatieve invulling zoals opengebied met wandel – en fietspaden aansluitend op de Brabantse Wal.

September 2013

Op 10 september 2013 heeft de directie van TNO Heimolen BV telefonisch aan de Stichting Buurtschap Heimolen kenbaar gemaakt per 1-01-2014 alle activiteiten van TNO Heimolen BV op het terrein in Heimolen te gaan beëindigen. Ook de gemeente bij monde van wethouder Ad van der Wegen heeft dit voornemen van TNO Heimolen BV op 10 september 2013 telefonisch bevestigd.