Bewonerscomité Heimolen

9 februari 2015

 

In de raadsvergadering van 29 januari 2015 heeft de gemeenteraad van Bergen op Zoom met betrekking tot de studie Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur onderstaand besluit vastgesteld:

In de onderliggende studie Verkeersonderzoek Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur van Goudappel en Coffeng (10-09-2014) staat op pagina 2 van 22 bij Onderzoeksmethoden en Uitgangspunten:
- De maximumsnelheid op de Antwerpsestraatweg bedraagt 50km/h.
- De huidige afrit 29 (A4/A58) ter hoogte van de Huijbergsebaan blijft behouden.
- Er is geen rekening gehouden met een nieuwe afrit 29 (A4/A58) ter hoogte van Heimolen.


Tijdens de raadsvergadering concludeerde de fractie van de VVD dat de afrittendiscussie, die al jaren aan de orde is, nu van de baan is.
De PvdA stelde aan de wethouder de vraag of de beoogde afrit 29 nabij Heimolen nu opgegeven is. Dit omdat de huidige afrit 29 nabij de Huijbergsebaan door de beoogde nieuwe bewegwijzering nu een meer belangrijke afrit wordt i.v.m. de bereikbaarheid van het ziekenhuis.De wethouder antwoordde dat de beoogde nieuwe afrit nabij Heimolen alleen nog om strategische reden in het verkeersplan is opgenomen. Dit i.v.m. een eventuele verbreding van A4/A58 door Rijkswaterstaat in de (verre) toekomst. Op dit moment is dit niet aan de orde en er zijn hierover verder geen afspraken.

31 oktober 2014

Op 24 september 2014 is de klankbordgroep Studie Zuidoostelijke ontsluitingsstructuur opnieuw bijeen geweest. De gemeente presenteerde tijdens deze bijeenkomst het opgestelde conceptadvies. De ingezette koers en beleidslijn om verkeer te verdelen over de hoofdwegenstructuur zoals vermeld in het verkeersplan blijft gehandhaafd. Verkeersstromen op toegangswegen van en naar Bergen op Zoom verdelen i.p.v. bundelen blijft uitgangspunt. Onderzoeksresultaten wijzen uit dat de route via de huidige afrit 29 - Huijbergsebaan - Dokter de Ramlaan voldoet als ontsluiting van het Lievensberg Ziekenhuis. Wel is deze route onvoldoende herkenbaar vanaf de snelweg. Bewegwijzering vanuit het zuiden via de huidige afrit 29 is voor verbetering vatbaar.  In het conceptadvies wordt een onderzoek naar bewegwijzering hoofdwegenstructuur voorgesteld. (Verkeersplan 2015). Op langer termijn is een aparte ontsluiting nabij de huidige afrit 28 voor Lievensberg Ziekenhuis wenselijk.

Op 6 oktober jl. is de gemeenteraad geïnformeerd met betrekking tot het conceptadvies. Op 19 november komt het conceptadvies ter bespreking in de commissie Stad en Ruimte. Op 27 november vindt besluitvorming in de gemeenteraad plaats.

25 juni 2014

Op 25 juni 2014 is de klankbordgroep, waarin ook het bewonerscomité Heimolen is vertegenwoordigd, o.l.v. de gemeente Bergen op Zoom bij elkaar geweest. Drie aandachtsgebieden zijn besproken: 1. Wouwsestraatweg versus Rooseveltlaan; 2. Kruispunt Guido Gezellelaan – Antwerpsestraatweg; 3. Ontsluiting Lievensberg ziekenhuis. De klankbordgroep was net als tijdens de informatieavond van 3 juni unaniem voorstander van de wegencategorisering zoals die nu in het verkeersplan is opgenomen. De klankbordgroep zet in op verdeling van verkeer over de hoofdwegenstructuur. Van bundeling mag geen sprake zijn. Aan de huidige verkeerssituatie dient niet te veel veranderd te worden. Tijdens de zomermaanden stelt de gemeente een inhoudelijk conceptadvies op. Na de zomermaanden is er een nieuw overleg met de klankbordgroep gepland.

3 juni 2014

Op 3 juni 2014 is er voor belangstellenden een informatieavond georganiseerd door de gemeente Bergen op Zoom over de studie die momenteel wordt verricht naar de oostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom. De gemeente doet deze studie in opdracht van de gemeenteraad om meer duidelijkheid te krijgen over de toekomstige (2020-2025) functie, het gebruik en de vormgeving van de Zuidoostelijke verkeersstructuur. Het bewonerscomité Heimolen was op deze bijeenkomst aanwezig en heeft tijdens deze bijeenkomst aandacht gevraagd voor behoud van de huidige afrit 29. Wethouder Patrick van der Velden gaf in dit verband aan dat het eventueel realiseren van een nieuwe afrit nabij Heimolen iets is voor de verre toekomst en altijd bepaald zal worden in samenspraak met Rijkswaterstaat en de buurgemeenten. Daarnaast zijn er binnen de gemeente op dit moment gewoon geen middelen om zo een groot project te financieren.

Over het algemeen was tijdens deze bijeenkomst het gevoel van de aanwezige bewoners dat er aan de huidige verkeerssituatie niet te veel veranderd dient te worden.

Als vervolg op deze bijeenkomst van 3 juni wordt er in samenwerking met de gemeente een klankbordgroep opgericht waarvoor aanwezige bewoners zich konden opgeven. Het bewonerscomité Heimolen is in deze klankbordgroep vertegenwoordigd.

30 januari 2014

Op 30 januari 2014 is het Verkeersplan in de raadsvergadering aangenomen.
Vastgesteld is o.a.:

 • de hoofdwegenstructuur in de toekomstige categorisering van wegen volgens figuur 3.1. Hierbij is figuur 3.1 aangepast, waardoor de huidige afrit 29 nabij de Huijbergsebaan terug op de kaart is ingetekend.
 • dat het college de opdracht krijgt een nadere studie te verrichten naar de oostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom en daarbij de omgeving te betrekken.
 • Verder staat omschreven dat '.. - .. de mogelijke verplaatsing van afslag 29 integraal wordt onderzocht en vervolgens bij afzonderlijk voorstel aan de raad wordt voorgelegd".
  Uit het Verkeersplan (versie 17-10-2013 pagina 16 van 58):
  Verplaatsen Afrit 29; Om de doorstroming op de rijkswegen te verbeteren en om de randwegenstructuur af te ronden wil de gemeente op den duur afrit 29 in zuidelijke richting verplaatsen (viaduct nabij Heimolen). Dit zorgt voor verbetering van de leefbaarheid nabij de Olympialaan. Daarnaast zorgt de nieuwe aansluiting voor een directere ontsluiting van de zuidelijke woongebieden van Bergen op Zoom. Bij het verplaatsen van afrit 29 wordt ingezet op behoud van de huidige op- en afrit. Echter het beleid van Rijkswaterstaat is erop geënt dat er geen extra aansluitingen op rijkswegen bijkomen. Het verplaatsen van de afrit is een lange termijn ambitie. Pas wanneer de mogelijkheid zich aandient (bijvoorbeeld verbreding A4, aanleg Robel spoorlijn of overige externe financiering) wordt deze ambitie omgezet in concrete planvorming. Vooralsnog wordt er vanuit gegaan dat dit niet voor 2020 - 2025 aan de orde is.
  Na afronding van de zuidelijke randweg is het eventueel mogelijk om ook de Antwerpsestraatweg zuid verder te ontlasten van verkeer. Mogelijk kan er een knip worden gerealiseerd, waardoor verkeer vanuit Hoogerheide niet meer rechtstreeks de Antwerpsestraatweg op kan rijden. Dit zorgt voor een verbetering van de leefbaarheid. De ontlasting van de Antwerpsestraatweg zuid moet,nadat er meer zicht is op verplaatsing van de afrit 29, nader worden onderzocht. Daarnaast vormt de A4 een belangrijke internationale transportas. Bij deze transportas past het om in de directe nabijheid vervoersgerelateerde voorzieningen (zoals overnachtingsplaatsen, parkeerlocaties voor vrachtauto's etc.) binnen de gemeente te realiseren. Deze vervoersgerelateerde voorzieningen moeten op vervoersknooppunten liggen, waarbij ze zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de woongebieden, recreatieve voorzieningen en natuur. Bovengenoemde aspecten worden meegenomen in de integrale studie naar de oostelijke ontsluitingsstructuur van Bergen op Zoom.

20 november 2013

Op 20 november-2013 is het Verkeersplan besproken in de Commissie Stad en Ruimte. Het bewonerscomité heeft tijdens deze Commissievergadering ingesproken en aan de commissieleden met nadruk gevraagd:

 • de genoemde hoofdwegenstructuur in de toekomstige categorisering van wegen volgens figuur 3.1 nu niet vast te stellen en eerst de uitkomst van de nadere studie af te wachten.
 • en/of tenminste een variant van figuur 3.1 in het Verkeersplan op te nemen waarop de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan wel staat ingetekend. Op blz. 13 van de Afwegingsnota – hoofdrapport staat de huidige afslag 29 na bij de Huijbergsebaan eveneens ingetekend op figuur 3.1. (Hierbij toonde het bewonerscomité een aangepaste versie van figuur 3.1 uit het Verkeersplan met daarop een wegenstructuur met zes ontsluitingsmogelijkheden, waaronder ook de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan. Een wegenstructuur met 6 ontsluitingsmogelijkheden, waarlangs het ontsluitingsverkeer van en naar de stad op dit moment anno 2013 zich goed spreidt en goed zijn weg vindt zonder vertragingen, opstoppingen of files).

mei 2013

In mei 2013 heeft het college van B&W van BoZ een concept Verkeersplan gepresenteerd met daarbij de Afwegingsnota. In dit gepresenteerde concept Verkeersplan en onderliggende Afwegingsnota wordt de visie Verkeer en Parkeren verder uitgewerkt. Het uiteindelijke definitieve verkeersplan heeft als doel richting te geven aan het verkeersbeleid voor de komende jaren.
In de maand juni 2013 heeft het concept Verkeersplan op het stadskantoor ter inzage gelegen. Ook is het document via de website van de gemeente te downloaden.

Op 24 juni 2013 heeft het bewonerscomité haar zienswijzen t.a.v. het concept Verkeersplan bij het Beleidsatelier van de gemeente ingediend. Alle reacties zullen aan het concept Verkeersplan worden toegevoegd. In september a.s.wordt het concept Verkeersplan in de gemeenteraad besproken.

Plaats : Bergen op Zoom
Datum : 24-06-2013
Van : Bewonerscomité Heimolen
Heimolen 31
4625 DC Bergen op Zoom

Betreft : Zienswijzen/Bevindingen t.a.v. het concept Verkeersplan
_______________________________________________________________________

Het bewonerscomité Heimolen wil proberen binnen haar mogelijkheden mee te denken en in die zin graag gebruik maken van de mogelijkheid om te reageren op het concept Verkeersplan dat per 3 juni 2013 ter inzage is gelegd op het Stadskantoor te Bergen op Zoom en op dinsdag 11 juni jl. gepresenteerd is tijdens de infomarkt.

Het bewonerscomité komt tot de volgende zienswijzen/bevindingen:

In de Afwegingsnota – hoofdrapport dat in het concept Verkeersplan wordt aangehaald worden twee opties realistisch geacht:
Handhaven huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan.
Verplaatsing afrit 29 naar het bestaande viaduct Heimolen.
Ofschoon het handhaven van de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan als een realistische optie wordt genoemd constateert het bewonerscomité dat de beleidsmakers in het concept Verkeersplan niet verder ingaan op deze optie en dat in het hele concept Verkeersplan er van uitgegaan wordt dat de huidige afrit 29 is verdwenen. Op de bijgevoegde kaarten is de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan als ontsluitingsmogelijkheid niet meer terug te vinden.

Het bewonerscomité mist in dit concept Verkeersplan de uitwerking uitgaande van optie 1: het handhaven van de huidige afrit 29 bij de Huijbergsebaan. Het bewonerscomité vindt het wenselijk om deze optie alsnog verder uit te werken en toe te voegen aan het concept Verkeersplan.

De volgende uitgangspunten, genoemd in de Visie Verkeer en Parkeren (in september 2012 vastgesteld) worden in het concept Verkeersplan overgenomen:
Om het centrum, de woonwijken en alle bedrijventerrein op een veilige en snelle manier te kunnen ontlasten is het completeren van de randweg een must.
BBBB: eerst verkeersgedrag Beïnvloeden, vervolgens de aanwezige wegcapaciteit zoveel mogelijk Benutten in plaats en tijd, dan financieel te reguleren (Beprijzen), en tenslotte - als de vorige maatregelen onvoldoende effect hebben - wegcapaciteit Bijbouwen.

Ad 2.1/ Het bewonerscomité acht het gestelde dat het completeren van de randweg een must/noodzaak is, niet juist. In de eerstkomende 5 tot 10 jaren is het realiseren van trajectdeel 4 van de randweg Zuid West en daarbij het sluiten van de huidige afrit 29 nabij de Huijbergsebaan geen noodzaak.
Het bewonerscomité komt tot bovengestelde afweging omdat voor de huidige mate van verkeersdruk en de te verwachte toename van verkeersdruk op middellange termijn de capaciteit van de huidige bestaande gebiedsontsluitingswegen ruimschoots voldoende is:

- verkeerstellingen geven aan dat de capaciteit voor afwikkeling van het verkeer van en naar de A4/A58 over de bestaande
gebiedsontsluitingswegen in het zuiden en oosten van Bergen op Zoom ruim onder de maximale landelijke norm zit.

- door het versterken van Randweg West (dat op redelijk kort termijn zal worden uitgevoerd) en het realiseren van het plan Stadsentree Rooseveltlaan zal er nog een ruimere mogelijkheid tot verkeersafwikkeling vanuit het stadsdeel Bergse Plaat ontstaan. De verkeersafwikkeling van dit stadsdeel kan dan plaats vinden:
via de versterkte Randweg West en randweg Noord
via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet / Antwerpsestraatweg / Guido Gezellelaan / Pastoor Jutenlaan Rooseveltlaan.
via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet / Olympialaan.
via de Markiezaatsweg / Antwerpsestraatweg naar afslag 30.
- Door het te allen tijde open houden van de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan, waardoor de verkeersafwikkeling via de Markiezaatsweg / Laan van Borgvliet en Olympialaan een van de mogelijkheden blijft zoals hierboven aangegeven, wordt voorkomen dat het verkeer zich weer gaat bundelen met als gevolg opstoppingen en files.
- Het in de Startnotitie (2009) vermelde aantal geplande (4300) woningen is in aantal drastisch teruggebracht. Dit heeft tot gevolg dat de oorspronkelijk toename van verkeersdruk op de betreffende ontsluitingswegen door het drastisch terugbrengen van het oorspronkelijk aantal geplande woningen nu aanzienlijk minder is dan verwacht.

Ad 2.2/ Het bewonerscomité ziet het uitgangspunt BBBB, overgenomen uit de Visie Verkeer en parkeren , als zeer positief. Op pagina 11/52 van het Concept Verkeersplan staat

'...De voorkeur gaat hierbij uit naar het (beter) benutten van de reeds bestaande infrastructuur in tegenstelling tot
de aanleg van geheel nieuwe infrastructuur

Aansluitend hierop staat:
(uitzondering hierop vormt de Randweg Zuid en nieuwe afrit 29)'.

Vanuit de redenering dat het sluiten van de huidige afrit 29 en het realiseren van Trajectdeel 4 Randweg Zuid West zeker de eerst komende jaren geen must/noodzaak is,
acht het bewonerscomité het wenselijk om voor de Randweg Zuid en afrit 29 in het concept Verkeersplan geen uitzondering te maken en het uitgangspunt Benutten van reeds bestaande infrastructuur ook op de Randweg Zuid en de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan van toepassing te laten zijn. Wegcapaciteit Bijbouwen komt pas aan de orde indien echt noodzakelijk.
In een brief van 18-01-2012 aan het college van B en W van Bergen op Zoom, mede ondertekend door de gemeente Woensdrecht, Lievensberg Ziekenhuis, dhr. Joop Vreugdenhil van Zeebra Tours, Wijkcommissie Oost, en Wijkcommissie Nieuw Borgvliet/Langeweg , heeft het bewonerscomité Heimolen het college van B en W uitdrukkelijk verzocht het voorgenomen plan om afrit 29 van de A4/A58 nabij de
Huijbergsebaan te sluiten, niet uit te voeren en genoemde afrit te alle tijde open te houden. Dit mede uit oogpunt van veiligheid
en leefbaarheid.

Het bewonerscomité vindt:
- dat het gestelde in de Afwegingsnota dat 'de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, en leefbaarheid gewaarborgd
blijven', in tegenspraak is met het gestelde in de Afwegingsnotitie dat 'het ter plaatse van Heimolen een
toenemend gebruik van het deel tussen de A58/A4 en de Huijbergsebaan (Heimolen Oost) zal geven'.
- In het gestelde dat 'Deze toename en de voorziene intensiteiten wel passen bij het karakter van de Heimolen als
bebouwingslint in het buitengebied' kan het bewonerscomitézich niet vinden. Een verdere onderbouwing van dit
gestelde wordt in het concept Verkeersplan niet gegeven.
- Ook is het gestelde in tegenspraak met het in het concept Verkeersplan toewijzen van Heimolen als erftoegangsweg, een weg toegankelijk voor
erven van bewoners, waar ander (doorgaand) verkeer niets te zoeken heeft.
- Als argument om de huidige afrit 29 te sluiten wordt o.a. 'de verbetering van de leefbaarheid op de Olympialaan' genoemd. Het bewonerscomité
vindt deze verbetering van de leefbaarheid op de Olympialaan versus de verslechtering van de leefbaarheid in het woongebied Heimolen geen
winst. Het probleem wordt niet opgelost, maar van deOlympialaan verschoven naar Heimolen. Het bewonerscomité vindt dit doorschuiven
onacceptabel.
- Mocht het in de verre toekomst toch noodzakelijk zijn dat er op - en afritten worden gerealiseerd nabij Heimolen, dan vindt het bewonerscomité
de voorgestelde mitigerende maatregelen, genoemd in de Afwegingsnotitie (verder effectueren 60km/h rijsnelheid op de Huijbergsebaan en
verder verruimen bebouwde kom Heimolen met daarbij 30km/h-zone), verre van voldoende.

Het bewonerscomité vraagt aan de beleidsmakers om andere afdoende maatregelen te nemen, deze met het bewonerscomité
vooraf te bespreken en vervolgens op te nemen in het Verkeersplan zodat deze maatregelen niet achteraf, maar gelijktijdig met
het realiseren van de op – en afritten nabij Heimolen kunnen worden uitgevoerd.

Ten aanzien van de leefbaarheid zal door het realiseren van op - en afritten nabij Heimolen de druk op de leefbaarheid als woongebied groter worden. Enerzijds door het toenemen van de hierboven genoemde verkeersintensiteit (sluiprouteverkeer), anderzijds zal de directe aansluiting van Heimolen op de A4/A58 de weg vrijmaken voor overlast, criminaliteit (inbraak), drugtoerisme en ander niet gewenst gedrag in het directe buitengebied van Heimolen en omgeving. De directe aansluiting maakt de weg vrij voor dergelijke activiteiten en gedragingen en maakt een snel komen en gaan (vluchtweg) mogelijk. Het bewonerscomité vindt deze laatst genoemde aspecten niet terug in het concept Verkeersplan en de Afwegingsnotitie.

Het bewonerscomité acht het wenselijk om aan de genoemde aspecten: overlast, criminaliteit (inbraak), drugtoerisme en ander niet gewenst gedrag , alsnog aandacht te besteden in het concept Verkeersplan en deze aspecten verder in het concept
Verkeersplan uit te werken. Hiermee wordt invulling gegeven aan en ingespeeld op het subjectieve gevoel van onveiligheid
van de bewoners.

Het bewonerscomité wil verder met nadruk twee zaken onder uw aandacht brengen die op de lange termijn, na 2020, wellicht opnieuw de aandacht zullen vragen, te weten:
De Robelspoorlijn.
Op pagina 21 van 52 van het concept Verkeersplan staat: '... Er ligt een uitdaging om de spoorinfrastructuur zo optimaal en efficiënt mogelijk in de kwetsbare omgeving tussen bebouwing en Brabantse Wal in te passen...' en '... Inzetten op de goederenspoorlijn Rotterdam – België (ROBEL spoorlijn), onder voorwaarde dat het tracé van deze nieuwe goederenspoorlijn aan de oostkant van de stad komt te lopen...'
De eventuele verbreding van de A4 tussen afrit 27 en knooppunt Markiezaat.
Indien na 2020 het plan voor De Robelspoorlijn en de verbreding van de A4/A58 actueel worden en tegelijkertijd mocht blijken dat de noodzaak om het trajectdeel 4 Randweg Zuid West te realiseren zich ook werkelijk zou gaan aandienen doordat blijkt dat eerder genomen maatregelen onvoldoende effect meer hebben en Bijbouwen noodzakelijk wordt, acht het bewonerscomité het wenselijk om het project Robelspoorlijn, het project verbreding A4/A58 en het project van mogelijk realiseren van op – en afritten nabij Heimolen in samenhang te ontwikkelen. Het bewonerscomité acht het wenselijk om dit op deze manier in het concept Verkeersplan te vermelden.

Gelet ook op de moeilijke financiële situatie waarin de gemeente van Bergen op Zoom zich anno 2013 bevindt en de beschikbare middelen die momenteel voorhanden zijn vindt het bewonerscomité 'het Benutten van de huidige infrastructuur' een zeer goed uitgangspunt. Het bewonerscomité vindt het openhouden van afrit 29 van A4/A58 mede vanuit financieel oogpunt hierbij een goede keuze. Het bewonerscomité vindt in deze het stellen van de vraag: 'Waarom, gelet op de huidige beschikbare financiële middelen, dure investeringen doen in een infrastructureel project als de huidige infrastructuur aan de voorwaarden en normen voldoet en de noodzaak hiertoe zich niet aandient?' zeer relevant. Mede vooral gelet op het verleden acht het bewonerscomité het zeer wenselijk om uiterst zorgvuldig om te gaan met de huidige beschikbare financiële middelen. Na 2020 kan bezien worden hoe de gemeente er dan financieel voor staat en of de noodzaak zich werkelijk aandient om traject 4 Randweg Zuid West uit te gaan voeren. Bij het na 2020 in samenhang uitvoeren van de projecten Robelspoorlijn, verbreding A4/A58 en mogelijke realisering van op – en afritten nabij Heimolen, zullen andere instanties zoals Pro-rail en Rijkswaterstaat ook een financiële bijdrage gaan leveren.

Ten slotte.
Gelet op de zienswijzen/bevindingen die het bewonerscomité middels dit schrijven aan u kenbaar maakt, stelt het bewonerscomité dat het te allen tijde open houden van de huidige afslag 29 bij de Huijbergsebaan de oplossing is voor het waarborgen van de veiligheid en leefbaarheid in het woongebied Heimolen en omgeving.

De algemene visie en insteek van het Verkeersplan is door de gemeente samengevat in drie peilers. De derde peiler luidt: 'Het Verkeersplan en daaruit voortkomende acties en maatregelen sluiten aan bij wensen en voorkeuren van bewoners en betrokkenen: de gemeente ziet dit als een voorwaarde tot succes'.

Het bewonerscomité vraagt u de in dit document beschreven zienswijzen/bevindingen in de geest van het gestelde in de hierboven genoemde derde peiler van de algemene visie van het verkeersplan te behandelen.

medio 2012

Medio 2012 heeft het college van B&W van BoZ een nieuwe visie Verkeer en Parkeren gepresenteerd. Bij punt 4 van de in deze visie genoemde 14 punten stond dat '..afslag 29 A4/A58 verplaatst wordt naar het zuiden..', nabij Heimolen. Het bewonerscomité zet grote vraagtekens bij het in deze visie gestelde dat '..verplaatsing van afrit 29 naar het zuiden een must/noodzaak is..'.

Na bespreking van de gepresenteerd visie Verkeer en Parkeren in de commissie Stad en Ruimte op 19 september 2012, waar het bewonerscomité op dit onderwerp heeft ingesproken, is de tekst van punt 4 in deze visie veranderd in: '..en de mogelijke verplaatsing van afslag 29 wordt integraal onderzocht en vervolgens bij afzonderlijk voorstel aan de raad voorgelegd..' Ook een nieuw punt 15 is toegevoegd: 'Het verkeer – en parkeerbeleid wordt uitgewerkt vanuit een integrale benadering waarbij diverse elementen zoals verkeerscirculatie, duurzaamheid, milieu en dergelijke, onderbouwd met cijfers, in onderlinge samenhang met elkaar worden afgewogen'.

18 januari 2012

Op 18 januari 2012 heeft het bewonerscomité Heimolen in een brief aan het college van Ben W van Bergen op Zoom, mede ondertekend door ziekenhuis Lievensberg, de gemeente Woensdrecht, Zeebra Tours, wijkcommissie Oost en wijkcommissie Borgvliet/Langeweg, het verzoek kenbaar gemaakt om te allen tijde de huidige afslag 29 nabij de Huijbergsebaan open te houden en wel omdat bij sluiting van afrit 29:

 1. er een toename zal zijn van verkeersbewegingen/verkeersdrukte door de betreffende wijken met een grote mate van overlast en onveiligheid als gevolg.
 2. de goede mate van bereikbaarheid van bedrijven zoals Zeebra Tours in het geding komt.

Ook is er met betrekking tot dit onderwerp contact geweest met de gemeente Woensdrecht, Lievensberg ziekenhuis en de vliegbasis Woensdrecht. Zowel de gemeente Woensdrecht en het Lievensberg ziekenhuis geven aan vanwege de bereikbaarheid het openhouden van afrit 29 van de A58/A4 nabij de Huijbergsebaan van groot belang te vinden. De vliegbasis Woensdrecht geeft aan dat de bereikbaarheid van de vliegbasis Woensdrecht gewaarborgd dient te blijven.