Bewonerscomité Heimolen

mei 2019 Voortgang 380kV

Inmiddels heeft er een derde werkatelier plaatsgevonden en heeft Tennet eind maart Projectboek 3 uitgebracht. In dit projectboek beschrijft Tennet  in het uitwerkingsgebied 3 bij Bergen op Zoom, nabij Heimolen, drie mogelijk realistische varianten: variant Geel met opstijgpunt A, variant Geel met opstijgpunt B en variant Groen met eigen opstijgpunt.

Variant Geel met opstijgpunt A: dit opstijgpunt ligt direct aan de oostkant van de A4 en staat in het beekdal. Dit beekdal heeft een unieke visuele samenhang tussen de Brabantse Wal en de Oosterschelde. Opstijgpunt A met in het vervolgtracé de bijbehorende bovengrondse masten in het beekdal hebben hier een grote landschappelijke impact.

Variant Geel met opstijgpunt B: dit opstijgpunt ligt 700 meter verder aan de westkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Dit opstijgpunt staat niet in de zichtlijn richting Oosterschelde. Het tracé gaat dan vanaf de A4 ongeveer 700 meter verder ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Variant Groen met eigen opstijgpunt: dit opstijgpunt ligt eveneens 700 meter verder, maar nu aan de oostkant van de buisleidingenstraat ter hoogte van de Huijbergsebaan. Ook dit tracé gaat vanaf de A4 ongeveer 700 meter ondergronds in de buisleidingenstraat tot aan de Huijbergsebaan.

Zoals in de berichtgeving van januari jl. vermeld (zie hieronder) gaat de voorkeur, ook van het bewonerscomité, uit naar variant Geel met opstijgpunt B. Het bewonerscomité heeft in meerdere gesprekken met wethouder Barry Jacobs de voorkeur voor variant Geel met opstijgpunt B besproken.

In de tweede helft van de maand april heeft een groep bewoners, verenigd in de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal, bij de gemeente aan de bel getrokken en hun zorgen geuit over de schade die toegebracht gaat worden aan het Natura-2000gebied in het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km verderop. Zij stellen dat, als de 380kV vanaf de Huijbergsebaan bovengronds wordt aangelegd, er door bomenkap veel bos (ca 200.000 vierkante meter) en landschapsschoonheid verloren gaat. Zij zien als alternatief een ondergrondse variant in de buisleidingenstraat. Bomenkap is dan niet aan de orde en als de huidige 150kV hoogspanningslijn is afgebroken komt er nog ongeveer 40.000 vierkante meter bos bij. Op donderdag 16 mei jl. is er door de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal ter plaatse een schouw georganiseerd waar raadsleden en wethouders aanwezig waren. Op 21 mei jl. is het onderwerp in de Commissie Ruimte, Duurzaamheid en Economie besproken en is er een Concept Motie opgesteld. De motie is in de raadsvergadering van 29 mei jl. door alle fracties unaniem ondertekend. In deze motie wordt verzocht om het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5km verderop aan te merken als knelpunt en dat een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat voor dit tracé als alternatief moet worden onderzocht.  Dit alles om een enorme bomenkap in het Natura-2000gebied te voorkomen.

De wethouder heeft aangegeven deze motie als steun in de rug te zien om de verdere besprekingen te voeren in het Regionale Overleg van de Samenwerkende Overheden, die gezamenlijk een advies opstellen richting minister. De minister neemt in juni a.s. een besluit.

Het bewonerscomité is bij de bovenstaande beschreven ontwikkelingen van de Samenwerkende Belanghebbenden Brabantse Wal informatief betrokken en steunt het voorgestelde alternatief: een ondergrondse verkabeling in de buisleidingenstraat voor het tracé vanaf de Huijbergsebaan tot ongeveer 2,5 km. verderop, aansluitend op het ondergrondse tracé tot aan de Huijbergsebaan nabij Heimolen.