Bewonerscomité Heimolen

juni 2019 Advies aan de minister.

De Samenwerkende Regionale Overheden hebben op 5 juni jl. schriftelijk een gezamenlijk advies uitgebracht aan de minister. De Samenwerkende Regionale Overheden spreken voor het Uitwerkingsgebied 3 Bergen op Zoom in hun advies aan de minister een duidelijke voorkeur uit voor het nader onderzoeken van een ondergronds tracé in de buisleidingenstraat, aansluitend op het reeds vastgestelde ondergrondse 380kV tracé in de buisleidingenstraat in het Uitwerkingsgebied 2. Zij vragen de minister deze optie alsnog te onderzoeken om zo onnodige aantasting van Natura-2000 gebied te voorkomen. Zij geven in dit advies aan dat deze ondergrondse variant een breed draagvlak geniet onder bewoners/omwonenden, alsmede de gemeenteraad van Bergen op Zoom en betrokken organisaties.

Verder staat in het advies dat er in het voortraject, waarbij alleen voor het Uitwerkingsgebied 3: Bergen op Zoom bovengrondse opties zijn meegenomen, een voorkeur is voor Variant Geel met daarbij een voorkeur voor opstijgpunt B nabij de Huijbergsebaan ( in de beschrijving in Projectboek 3 ook wel opstijgpunt 2 genoemd). Opstijgpunt B is gunstiger voor het landschap, aangezien opstijgpunt A (1) dominant in het Beekdal ligt en de visuele samenhang in het gebied (Brabantse Wal - Oosterschelde) verstoort.

Verwacht wordt dat de minister voor 3 juli a.s. een besluit neemt.