Bewonerscomité Heimolen

25 oktober 2011

Op 25 oktober 2011 is er een informatieavond betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" georganiseerd door en voor bewoners. Ook het Bewonerscomité Heimolen is hierbij uitgenodigd.

Uit het verslag van deze avond:
Zowel het ministerie als Tennet zelf hebben niet gekozen voor de alternatieven via de noordkant van Bergen op Zoom, te weten:
het bundelen aan de reeds bestaande 380 KV aan de noordkant van Bergen op Zoom of
een nieuw tracé over de Oosterschelde en verder via de noordkant van Bergen op Zoom.
Dit o.a.vanwege het Markiezaatsgebied en de Natura 2000-wetgeving: Europese wetgeving die zwaarwegend is. Er zullen veel vogelslachtoffers zijn, draadslachtoffers door meer vliegbewegingen, slecht dag - en nachtzicht. Verder zijn er in deze alternatieven meer gevoelige objecten (huizen, gebouwen) en is de lengte van het tracé aanzienlijk groter. De effecten van de MER-rapportage zijn bij de beslissing zwaarwegend. Het kostenaspect is hierbij nog niet meegenomen.
Zowel het ministerie als Tennet hebben als voorgenomen tracé gekozen voor het tracé via Woensdrecht, een tracé met zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en voor andere betrokken belangen. Dit tracé is het meest milieuvriendelijke alternatief over de hele lengte.

Het ministerie en Tennet staan achter de gemaakte tracékeuze. Ook veel andere (belanghebbende) instanties zijn betrokken bij de keuze en de gemaakte keuze wordt ook door die instanties gedragen.

Het tracé is nog niet definitief. Formeel is er nog inspraak mogelijk op het voorgenomen tracé. Men moet echter wel met hele goede argumenten en nieuwe inzichten komen om de voorgenomen tracékeuze nog veranderd te krijgen. Er zijn tot nu toe geen noemenswaardig beargumenteerde zienswijzen ingediend. Men verwacht in die zin ook geen nieuwe verrassingen meer omdat de voorgenomen tracékeuze breed (ministerie, Tennet en betrokken instanties) wordt gedragen.
Op de vraag van een bewoner of inspraak door een particulier dan nog wel zin heeft wordt geantwoord dat iedereen recht heeft op inspraak en dat elke serieuze inbreng van belang wordt geacht. De aard van de reactie (inhoud en argumentatie) zijn hierbij doorslaggevend.

De nieuw aan te leggen hoogspanningskabel 380 KV wordt gecombineerd met de reeds bestaande 150 KV. De oude vakwerkmasten worden vervangen door nieuwe windtrack masten en komen nagenoeg op dezelfde plaats te staan als de oude masten. De mogelijkheid van een of meer meters naar links of rechts blijft open. De exacte plaats wordt pas vastgesteld na bodemonderzoek ter plaatse. De aanwezigheid van de leidingenstraat in ons gebied is een forse belemmering voor eventuele veranderingen in het voorgenomen tracé. Bij het verplaatsen van de hoogspanningsmasten naar de overkant van de leidingenstraat komen beduidend meerdere kwetsbare objecten (huizen en gebouwen) in beeld.

Ondergrondse aanleg in de omgeving van Bergen op Zoom/Heimolen is geen optie. Terwijl het nu meer gangbaar wordt om nieuwe 150 KV hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen is dit voor de 380 KV hoogspanningskabels nog geen optie. Er is nog te veel onduidelijkheid en verder onderzoek is nodig. De invloed van het magnetisch veld is welliswaar in de breedte minder bij ondergrondse aanleg, maar in de hoogte (gerekend van ondergrondse kabel tot maaiveld) groter. Over de invloed van het elektrisch veld is bij ondergrondse aanleg van 380KV nog weinig bekend. In de Randstad is er momenteel een proef gaande met ondergrondse aanleg van 380KV. Voor de aanleg in ons gebied is de tijd te kort om de uitkomsten van die proef en uitkomsten van verder onderzoek af te wachten. De te geringe capaciteit van het huidige net vraagt om voortvarendheid. Ook het kostenplaatje speelt bij ondergrondse aanleg een rol. Een en ander moet economisch verantwoord zijn.

Begin 2014 hoopt men zo ver te zijn dat het definitieve plan kan worden vastgesteld. Echte zekerheid komt er pas naar verwachting eind 2014 nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd. Tot die tijd blijft onzekerheid bestaan. Een heel vervelende situatie. Na onherroepelijk besluit, dus nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd kan pas definitief vastgesteld worden of woningen echt binnen de magneetzone vallen. Dan worden de bewoners van deze gevoelige bestemmingen pas benaderd. Ze hebben dan de keuze:
of blijven wonen met daarbij een financiële tegemoetkoming voor de waardevermindering van de woning. Een vergoeding voor wat betreft planschade zal daarbij niet aan de orde zijn.
of verhuizen met daarbij 100% schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet. Het achterblijvende lege pand wordt dan in eerste instantie als woning met woonbestemming opnieuw in de verkoop gezet. Als dit niet zou gebeuren is dat kapitaalvernietiging.

Woningen die onder de nieuwe hoogspanningskabels terecht komen (binnen de zakelijke rechtsstrook van ongeveer 30 m) worden zo wie zo uitgekocht.

Een betrokken bewoner merkt op dat de woningen nu al onverkoopbaar zullen worden omdat de bewoner de plicht heeft om de eventuele koper te informeren over de voorgenomen plannen betreffende de nieuw aan te leggen hoogspanningskabel. Ook de media (krant...) zullen er door hun berichtgeving toe bij dragen dat de waarde van de woningen zal verminderen. De suggestie wordt gedaan dat het wellicht verstandig is om de woning nu te laten taxeren, zodat in een later stadium de waardevermindering beter kan worden vastgesteld.

Momenteel worden grondeigenaren benaderd i.v.m. de toetredingsregeling. Eigenaren van gronden wordt toestemming gevraagd om de grond te mogen betreden om onderzoek te doen. De daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden zullen naar verwachting begin 2015 zijn echter niet op alle plaatsen tegelijk. Men hoop in 2016 alles in bedrijf te hebben.

Opgemerkt wordt dat er weinig bekend is over effecten van magnetische en elektrische velden op dieren, zoals koeien in de wei die onder hoogspanningskabels lopen.
Verder wordt opgemerkt dat de radiogolven van een gsm-mast en magnetische - en elektrische velden van hoogspanningskabels geen invloed op elkaar hebben.

Iedereen kan de voortgang van het project volgen op de website van Tennet. Verder is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan dhr. Pim van Bussel, contactpersoon van Tennet. Dit per telefoon (T 026 373 33 30) (M 06 20 49 35 37) of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Toegezegd wordt door de vertegenwoordigers van Tennet dat, als er grote veranderingen in het voorgenomen tracé komen, de bewoners ingelicht zullen worden.