Bewonerscomité Heimolen

januari 2016 Ondergrondse aanleg 380 KV?

Op 2 december 2015 jl. heeft minister Henk Kamp een brief naar de Tweede Kamer gestuurd met daarin zijn bevindingen m.b.t. ondergrondse aanleg bij nieuwe hoogspanningsleidingen. De minister refereert in deze brief aan de uitgangspunten die in 2009 door de Tweede Kamer zijn vastgelegd in het Derde Structuurschema Elektriciteitsvoorziening SEV III:

1. Hoogspanningsverbindingen combineren en bundelen met bestaande hoogspanningsverbindingen en/of bovenregionale infrastructuur. De minister geeft aan dat zijn beleid er op gericht is de kansen om te bundelen en te combineren met andere hoogspanningsverbindingen en infrastructuur zoveel mogelijk te benutten.

2. Hoogspanningsverbindingen worden bovengronds aangelegd, tenzij... Dit houdt concreet in dat de aanleg van hoogspanningsverbindingen in principe bovengronds gebeurt. Op basis van integrale afweging op projectniveau kan in bijzondere gevallen - mits de leveringszekerheid niet in gevaar komt - ondergrondse aanleg worden overwogen voor kortere afstanden, waarbij er sprake moet zijn van evidente maatschappelijke meerwaarde en waarbij de meerkosten financieel verantwoord zijn. 

Op basis van tussentijdse resultaten van onderzoek aan de 10km ondergrondse kabel die inmiddels in bedrijf is in de Randstad en op basis van voortschrijdend aanvullend onderzoek van TenneT en derden heeft TenneT in 2015 geconcludeerd dat er t.a.v. ondergrondse aanleg behoedzaam verdere stappen kunnen worden gezet. Op basis van een uitgebracht advies van TenneT en andere studies stelt de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer vast dat tussen Rilland en Tilburg (Zuidwest 380KV oost) op dit moment 10 kilometer extra ondergrondse aanleg van hoogspanningsverbinding technisch mogelijk wordt geacht. Daarbij vindt de minister een aantal principes leidend:

1. Leveringszekerheid staat voorop.

2. Ondergrondse aanleg alleen als oplossing voor ruimtelijke knelpunten. Als voorbeeld noemt de minister hier de situatie waarbij een groot infrastructureel werk, een landschappelijk waardevol gebied of een cluster woningen van enige omvang gekruist moet worden. Het ondergronds brengen van de hoogspanningsverbinding ter plaatse van een dergelijk knelpunt kan een oplossing bieden om de hoogspanningsverbinding lokaal beter in de omgeving te passen.

3. Ondergronds aanleg moet financieel verantwoord zijn. 1 km. ondergronds kabelverbinding is indicatief 7 miljoen euro duurder dan 1 km bovengrondse Wintrack verbinding.

Het bewonerscomité Heimolen is voorstander van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380KV in Heimolen en omgeving omwille van de landschappelijke waarde van dit gebied. De visuele vervuiling door de masten van de hoogspanningsleidingen tast in hoge mate de landschappelijke waarde aan van de Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. In december jl. heeft het bewonerscomité over de ondergrondse bekabeling een gesprek aangevraagd met TenneT. TenneT heeft de mogelijkheid van een gesprek toegezegd, nadat TenneT eerst met de gemeente en de provincie heeft gesproken.

In januari jl. heeft het bewonerscomité de gemeente van Bergen op Zoom geïnformeerd over het feit voorstander te zijn van ondergrondse aanleg van de nieuwe hoogspanningsleiding 380 KV.

Op de oproep van het bewonerscomité in de nieuwsbrief van november jl. en op de website in het artikel "Kabels onder de grond" (zie hieronder) om via email aan het bewonerscomité kenbaar te maken of u als bewoners voorstander bent van ondergrondse bekabeling heeft één bewoner gereageerd en te kennen gegeven voorstander te zijn van ondergrondse bekabeling.