Bewonerscomité Heimolen

april 2016 Gesprek bewonerscomité en gemeente over 380KV.

Het bewonerscomité heeft het initiatief genomen om met de gemeente te spreken over de voortgang van de aanleg van de 380KV hoogspanningslijn. Het gesprek heeft op 24 maart jl. plaats gevonden. Een aantal feiten op een rij.

Nieuwe procedure. Duidelijk werd dat er voor het traject Zuid-West 380KV-oost (van Rilland tot aan Tilburg) een geheel nieuwe procedure is opgestart. Er wordt voor dit traject een geheel nieuwe Milieu Effecten Rapportage (MER) opgesteld. Hiervan is de Startnotitie in voorbereiding. Verwacht wordt dat eind 2016 deze MER rapportage afgerond zal zijn. Rond Bergen op Zoom worden twee trajecten opnieuw onderzocht: één langs de noordkant van Bergen op Zoom en één langs de zuidkant. In de nieuw op te stellen MER worden nieuwe wet- en regelgeving meegenomen. In het traject langs de noordkant zijn de vogelrichtlijn en het natuurgebied Het Halsterens Laag knelpunten. In het traject langs de zuidkant zijn de buisleidingenstraat en het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal knelpunten. Ook de gemeente Woensdrecht heeft knelpunten (o.a. Mattemburgh).

Ondergronds aanleg. In het gehele traject Rilland-Tilburg is het nu mogelijk om 10 km ondergronds aan te leggen. Het aantal kilometers kan gesplitst worden in bv. twee keer 5 km, of 3 en 3 en 4 km (liefst zoveel mogelijk kilometers aaneengesloten i.v.m. de kosten). Het bewonerscomité is voorstander van ondergrondse aanleg, omdat de visuele vervuiling door de nieuwe hogere masten de landschappelijke waarde aantast van het landschappelijk waardevolle gebied De Brabantse Wal, een onderdeel van mogelijk in de toekomst het Unesco Geopark Scheldedelta. Ook de gemeente Bergen op Zoom zet in op ondergrondse aanleg. In recent gehouden gesprekken met de gemeente en Tennet heeft de gemeente dit kenbaar gemaakt.

Inspraak. Als de MER is afgerond stelt de minister opnieuw een voorkeurstraject vast. Dan kunnen bevindingen en meningen, mede omtrent ondergrondse aanleg, kenbaar gemaakt worden. De gemeente gaf in het gesprek aan zich zeer bewust te zijn van de zorgen die er leven bij bewoners van kwetsbare objecten (woningen binnen de invloedssfeer van de masten) en zegt er bij Tennet op aan te dringen dat er een goede communicatie is vanuit Tennet naar de betrokken bewoners toe.

Het bewonerscomité heeft een afspraak lopen voor een vervolggesprek met Tennet.