Bewonerscomité Heimolen

oktober 2016 Voortgang aanleg 380kV hoogspanningsleiding.

In juni jl. heeft het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en het ministerie van Infrastructuur en Milieu gezamenlijk het tracédocument Zuid - West 380kV oost uitgebracht. N.a.v. dit document en na een gesprek met de gemeente van Bergen op Zoom op 1 september jl. heeft het bewonerscomité op 26 september jl. een speciale vergadering aan dit onderwerp besteed. In deze vergadering heeft het bewonerscomité opnieuw haar uitgangspunten voor een voorkeurstracé vastgesteld. Deze uitgangspunten zijn:

1. Hoogspanningsleidingen zo ver mogelijk verwijderd van mensen. 

2. Geen of zo min mogelijk nadelige effecten in landschappelijk waardevol gebied/natuurgebied, o.a. Brabantse Wal.

3. Waar mogelijk bundeling met bestaande 150 kV en 380kV hoogspanningsleiding en infrastructuur.

Vervolgens heeft het bewonerscomité in deze bijeenkomst, gelet op genoemde uitgangspunten als voorkeurstracé gekozen voor het blauw/gele tracé door het Markiezaatsgebied ten noorden van Bergen op Zoom. De keuze voor dit tracé heeft mede tot gevolg, dat de bestaande hoogspanningsmasten ten zuiden van Bergen op Zoom zullen verdwijnen. Op dit moment is het bewonerscomité m.b.t. de door het bewonerscomité gemaakte keuze voor dit blauw/gele tracé in overleg met gemeente en Tennet. Verder wordt verwacht dat er midden 2017 een MER zal worden opgesteld om van alle in het tracédocument genoemde tracés de milieueffecten in kaart te brengen.

Zuid-West 380kV oost
Tracé overzicht.