Bewonerscomité Heimolen

december 2012

In december 2012 deelt het Ministerie van Economische Zaken en de Minister van Infrastructuur en Milieu mede bezig te zijn met het voorbereiden van een (rijks)inpassingsplan. In dat inpassingsplan zal het tracé van de nieuwe Zuid-West 380KV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg worden vastgelegd. Voor dit tracé worden twee voorbereidingsbesluiten vastgesteld: een voor de provincie Zeeland en een voor de provincie Noord-Brabant.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op vrijdag 7 december 2012. Het is niet mogelijk om tegen het voorbereidingsbesluit bezwaar te maken of beroep in te stellen.
Nadere informatie via Bureau Energieprojecten 070 3798979.

25 oktober 2011

Op 25 oktober 2011 is er een informatieavond betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" georganiseerd door en voor bewoners. Ook het Bewonerscomité Heimolen is hierbij uitgenodigd.

Uit het verslag van deze avond:
Zowel het ministerie als Tennet zelf hebben niet gekozen voor de alternatieven via de noordkant van Bergen op Zoom, te weten:
het bundelen aan de reeds bestaande 380 KV aan de noordkant van Bergen op Zoom of
een nieuw tracé over de Oosterschelde en verder via de noordkant van Bergen op Zoom.
Dit o.a.vanwege het Markiezaatsgebied en de Natura 2000-wetgeving: Europese wetgeving die zwaarwegend is. Er zullen veel vogelslachtoffers zijn, draadslachtoffers door meer vliegbewegingen, slecht dag - en nachtzicht. Verder zijn er in deze alternatieven meer gevoelige objecten (huizen, gebouwen) en is de lengte van het tracé aanzienlijk groter. De effecten van de MER-rapportage zijn bij de beslissing zwaarwegend. Het kostenaspect is hierbij nog niet meegenomen.
Zowel het ministerie als Tennet hebben als voorgenomen tracé gekozen voor het tracé via Woensdrecht, een tracé met zo min mogelijk negatieve effecten op het milieu en voor andere betrokken belangen. Dit tracé is het meest milieuvriendelijke alternatief over de hele lengte.

Het ministerie en Tennet staan achter de gemaakte tracékeuze. Ook veel andere (belanghebbende) instanties zijn betrokken bij de keuze en de gemaakte keuze wordt ook door die instanties gedragen.

Het tracé is nog niet definitief. Formeel is er nog inspraak mogelijk op het voorgenomen tracé. Men moet echter wel met hele goede argumenten en nieuwe inzichten komen om de voorgenomen tracékeuze nog veranderd te krijgen. Er zijn tot nu toe geen noemenswaardig beargumenteerde zienswijzen ingediend. Men verwacht in die zin ook geen nieuwe verrassingen meer omdat de voorgenomen tracékeuze breed (ministerie, Tennet en betrokken instanties) wordt gedragen.
Op de vraag van een bewoner of inspraak door een particulier dan nog wel zin heeft wordt geantwoord dat iedereen recht heeft op inspraak en dat elke serieuze inbreng van belang wordt geacht. De aard van de reactie (inhoud en argumentatie) zijn hierbij doorslaggevend.

De nieuw aan te leggen hoogspanningskabel 380 KV wordt gecombineerd met de reeds bestaande 150 KV. De oude vakwerkmasten worden vervangen door nieuwe windtrack masten en komen nagenoeg op dezelfde plaats te staan als de oude masten. De mogelijkheid van een of meer meters naar links of rechts blijft open. De exacte plaats wordt pas vastgesteld na bodemonderzoek ter plaatse. De aanwezigheid van de leidingenstraat in ons gebied is een forse belemmering voor eventuele veranderingen in het voorgenomen tracé. Bij het verplaatsen van de hoogspanningsmasten naar de overkant van de leidingenstraat komen beduidend meerdere kwetsbare objecten (huizen en gebouwen) in beeld.

Ondergrondse aanleg in de omgeving van Bergen op Zoom/Heimolen is geen optie. Terwijl het nu meer gangbaar wordt om nieuwe 150 KV hoogspanningskabels ondergronds aan te leggen is dit voor de 380 KV hoogspanningskabels nog geen optie. Er is nog te veel onduidelijkheid en verder onderzoek is nodig. De invloed van het magnetisch veld is welliswaar in de breedte minder bij ondergrondse aanleg, maar in de hoogte (gerekend van ondergrondse kabel tot maaiveld) groter. Over de invloed van het elektrisch veld is bij ondergrondse aanleg van 380KV nog weinig bekend. In de Randstad is er momenteel een proef gaande met ondergrondse aanleg van 380KV. Voor de aanleg in ons gebied is de tijd te kort om de uitkomsten van die proef en uitkomsten van verder onderzoek af te wachten. De te geringe capaciteit van het huidige net vraagt om voortvarendheid. Ook het kostenplaatje speelt bij ondergrondse aanleg een rol. Een en ander moet economisch verantwoord zijn.

Begin 2014 hoopt men zo ver te zijn dat het definitieve plan kan worden vastgesteld. Echte zekerheid komt er pas naar verwachting eind 2014 nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd. Tot die tijd blijft onzekerheid bestaan. Een heel vervelende situatie. Na onherroepelijk besluit, dus nadat het definitief vastgestelde plan de Raad van State is gepasseerd kan pas definitief vastgesteld worden of woningen echt binnen de magneetzone vallen. Dan worden de bewoners van deze gevoelige bestemmingen pas benaderd. Ze hebben dan de keuze:
of blijven wonen met daarbij een financiële tegemoetkoming voor de waardevermindering van de woning. Een vergoeding voor wat betreft planschade zal daarbij niet aan de orde zijn.
of verhuizen met daarbij 100% schadeloosstelling op basis van de onteigeningswet. Het achterblijvende lege pand wordt dan in eerste instantie als woning met woonbestemming opnieuw in de verkoop gezet. Als dit niet zou gebeuren is dat kapitaalvernietiging.

Woningen die onder de nieuwe hoogspanningskabels terecht komen (binnen de zakelijke rechtsstrook van ongeveer 30 m) worden zo wie zo uitgekocht.

Een betrokken bewoner merkt op dat de woningen nu al onverkoopbaar zullen worden omdat de bewoner de plicht heeft om de eventuele koper te informeren over de voorgenomen plannen betreffende de nieuw aan te leggen hoogspanningskabel. Ook de media (krant...) zullen er door hun berichtgeving toe bij dragen dat de waarde van de woningen zal verminderen. De suggestie wordt gedaan dat het wellicht verstandig is om de woning nu te laten taxeren, zodat in een later stadium de waardevermindering beter kan worden vastgesteld.

Momenteel worden grondeigenaren benaderd i.v.m. de toetredingsregeling. Eigenaren van gronden wordt toestemming gevraagd om de grond te mogen betreden om onderzoek te doen. De daadwerkelijke aanvang van de werkzaamheden zullen naar verwachting begin 2015 zijn echter niet op alle plaatsen tegelijk. Men hoop in 2016 alles in bedrijf te hebben.

Opgemerkt wordt dat er weinig bekend is over effecten van magnetische en elektrische velden op dieren, zoals koeien in de wei die onder hoogspanningskabels lopen.
Verder wordt opgemerkt dat de radiogolven van een gsm-mast en magnetische - en elektrische velden van hoogspanningskabels geen invloed op elkaar hebben.

Iedereen kan de voortgang van het project volgen op de website van Tennet. Verder is er altijd de mogelijkheid om vragen te stellen aan dhr. Pim van Bussel, contactpersoon van Tennet. Dit per telefoon (T 026 373 33 30) (M 06 20 49 35 37) of via email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Toegezegd wordt door de vertegenwoordigers van Tennet dat, als er grote veranderingen in het voorgenomen tracé komen, de bewoners ingelicht zullen worden.

3 oktober 2011

Op 3 oktober 2011 is er betreffende het onderwerp "Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding" een overleg met het Bewonerscomité Heimolen en de gemeente Bergen op Zoom.
Uit dit overleg:
De regie voor de nieuwe verbinding is in handen van de ministeries van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM). EL&I stelt het Rijksinpassingsplan op. Hierin wordt het exacte tracé van de hoogspanningsverbinding vastgelegd. TenneT, de elektriciteitstransporteur, legt de verbinding aan binnen de door EL&I bepaalde voorwaarden. TenneT onderhandelt met de verschillende grondeigenaren over het plaatsen van masten en vraagt de benodigde vergunningen aan.

Namens de minister van EL&I ziet het Bureau Energieprojecten toe op een juiste afhandeling van de vergunningaanvragen. Het bureau verzorgt publicatie en inzage, verzamelt en verwerkt de inspraak en stelt een termijn vast voor het opstellen van de definitieve vergunningen.

Begin van dit jaar is een voorkeursalternatief vastgelegd. Dit betekent voor Bergen op Zoom dat het nieuwe traject zo veel mogelijk over de bestaande 150 kV verbinding loopt. Hierover zijn informatieavonden georganiseerd.

Op dit moment wordt de precieze locatie van de masten en de route bepaald. Er is hiervoor een concepttracé opgesteld. Tennet neemt contact op met bewoners van woningen die binnen de magneetveldzone van dit tracé vallen.
Wanneer het tracé definitief is wordt in de tweede helft van 2013 het ontwerp inpassingsplan ter visie gelegd. Hierop kunnen zienswijzen worden ingediend.

Op de website: http://www.zuid-west380kv.nl/ kunt u alle informatie vinden mbt dit nieuwe tracé. Ook kunt u hier terecht voor vragen.

april 2011

April 2011: info tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Tracé nieuwe hoogspanningsverbinding

Waarom deze verbinding?
De Europese en Nederlandse elektriciteitsmarkt is sterk in beweging. Om voldoende capaciteit te garanderen in geval van calamiteiten en op basis van de ontwikkeling van de elektriciteitsbehoefte in Nederland blijkt dat er in Nederland diverse nieuwe verbindingen noodzakelijk zijn. Eind maart hebben de ministers van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) en Infrastructuur en Milieu (IenM) een keuze gemaakt voor het tracé van de nieuwe 380 kV hoogspanningsverbinding van Borssele naar Tilburg.

Uitgangspunt keuze tracé
Het uitgangspunt van het Rijk voor deze keuze was het zoveel mogelijk vermijden dat in nieuwe situaties huizen, scholen en kinderdagverblijven binnen de magneetveldzone komen te liggen. Waar mogelijk worden de bestaande verbindingen gevolgd en ontstaan er zo min mogelijk doorsnijdingen en knikken in de verbinding.
Als gemeente hebben we verzocht het tracé ondergronds aan te leggen. Bij de keuze moet worden uitgegaan van de effecten op volksgezondheid en milieu.. Gronden en opstallen van burgers en bedrijven met bijbehorende ontwikkelingsmogelijkheden moeten ongewijzigd gehandhaafd kunnen blijven. Er heeft een milieueffectenonderzoek plaatsgevonden en hieruit is een meest milieuvriendelijk alternatief uitgekomen. Dit is een belangrijk uitgangspunt bij de tracékeuze. Een ondergrondse variant is technisch niet mogelijk.

Tracé Bergen op Zoom
Het voorgenomen tracé betekent voor Bergen op Zoom dat de nieuwe 380 kV verbinding wordt gecombineerd met de bestaande 150 kV verbinding Rilland-Woensdrecht-Roosendaal Borchwerf. Dit houdt in dat de bestaande 150 kV verbinding wordt vervangen - op ongeveer hetzelfde tracé - door de nieuwe verbinding. De bestaande masten worden vervangen door nieuwe (Wintrack) masten. Hierin wordt de 150 kV verbinding en de 380 kV verbinding gehangen. In de omgeving Woensdrecht en in de zone door de Brabantse Wal wordt zoveel mogelijk het tracé van de bestaande 150 kV gevolgd. De bestaande 380 kV verbinding door het Markiezaat ten noorden van Bergen op Zoom blijft ongewijzigd aanwezig.

Voordeel
Het voordeel van dit traject is dat er geen extra gevoelige bestemmingen, zoals woningen binnen de magneetveldzone komen te liggen. Omdat gebruik gemaakt wordt van het zelfde traject, hoeft het natuurgebied niet extra te worden aangetast. Door gebruik te maken van de nieuwe type Wintrack masten wordt het magneetveld teruggebracht naar ongeveer 50 meter. Bij de bestaande (vakwerk) mast kan dit magneetveld oplopen tot 200 meter.

Mastposities
Het voorgenomen tracé is inmiddels bekend, de mastposities moeten nog worden bepaald. Er zijn een aantal woningen die langs het bestaande tracé in de magneetveldzone staan. Per gevoelige bestemming wordt door het ministerie een afweging gemaakt hoe hiermee omgegaan wordt. Gemeenten en omwonenden worden betrokken bij dit proces.

Werkwijze
Wanneer Tennet weet waar de masten precies komen te staan, worden de magneetvelden doorberekend. Hier wordt een rapport van gemaakt. Wanneer uit dit rapport blijkt dat er woningen binnen de magneetveldzone staan, neemt Tennet contact op over eventuele compensatie ten aanzien van deze nieuwe situatie. Uiteraard wordt er bij de bepaling van het nieuwe traject zo veel mogelijk rekening gehouden met het magneetveld en de bestaande woningen.

Er zijn diverse mogelijkheden om gecompenseerd of schadeloosgesteld te worden. U kunt een zakelijk rechtovereenkomst met TenneT, de landelijke beheerder van het hoogspanningsnet, afsluiten. Dat is het geval als uw perceel zich in de strook onder de verbinding bevindt. TenneT moet dan afspraken met u maken over de aanleg en het onderhoud. Daarnaast bestaat er een wettelijke planschaderegeling die onder bepaalde voorwaarden schades vergoedt.

Communicatie
Het ministerie heeft een informatiebrief verzonden naar de mensen die ingesproken hebben in de m.e.r.-procedure en naar de perceeleigenaars op 100 meter afstand van het voorgenomen tracé. Naast informatie over het traject, stond hierin ook een uitnodiging voor de informatieavond op 21 april om 19:00uur in de Wouwse Tol. Deze informatie bijeenkomst is vrij toegankelijk en begint met een presentatie. Aansluitend is er een informatiemarkt met de mogelijkheid om vragen te stellen aan de aanwezige medewerkers van de beide ministeries en van TenneT.
Voor meer informatie kunt u terecht bij:
Bureau Energieprojecten
Postbus 93144
2509 AC Den Haag
Telefoon: (070) 379 89 79
www.bureau-energieprojecten.nl
Op de website voor dit project is recente informatie te vinden: www.zuid-west380kv.nl