Bewonerscomité Heimolen

30 juli 2013

Op 30 juli 2013 heeft het bewonerscomité Heimolen in de rechtspersoon van Stg. Buurtschap Heimolen bij het college van B&W van Bergen op Zoom zienswijzen ingediend t.a.v. de uitbreiding Komgrens Heimolen.

Ingediende zienswijzen:

Plaats : Bergen op Zoom
Datum : 30-07-2013
Aan : Het College van B en W
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Van : Stichting Buurtschap Heimolen
p/a Heimolen 31
4625 DC Bergen op Zoom
e-mail :

Betreft : zienswijze/bezwaarschrift inzake het ontwerpbesluit tot wijziging van de
bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet 1994.
______________________________________________________________________
Geacht College,

In de Bergen op Zoomse Bode van 14 juli 2013 heeft uw college een bekendmaking gepubliceerd betreffende het ontwerpbesluit tot wijziging van de bebouwde komgrens op grond van de Wegenverkeerswet 1994. Dit schrijven betreft het gebied aan de oostkant bij Heimolen, tekening doc.code 203097 – locatie 4.

De Stichting Buurtschap Heimolen dient een zienswijze/bezwaar in betreffende het hierboven genoemde gebied.

In uw overwegingen geeft u aan dat voor de Fort Pinsenweg, Nieuwe Molenweg en Markiezaatsweg sprake is van 50 km/uur. Alle overige wegen in de nieuwe uitbreidingen van de bebouwde kom kennen een snelheidsregime van 30km/uur. Het snelheidsregime van 30km/uur geldt ook voor Heimolen. Een mogelijk gevolg kan zijn dat er een uitbreiding plaats gaat vinden van het aantal verkeersdrempels. De stichting buurtschap Heimolen tekent bezwaar aan tegen het plaatsen van een nieuwe verkeersdrempel bij het inrichten van de rijbaan op het nieuwe deel van Heimolen dat binnen de bebouwde kom gaat vallen. De rijbaan binnen de bebouwde kom van Heimolen telt nu vijf verkeersdrempels. Doorgaand verkeer, met name vracht - en landbouwverkeer, veroorzaakt door de verkeersdrempels onacceptabel veel geluidsoverlast waardoor al zeer vroeg in de ochtend de nachtrust wordt verstoord.

Het vrachtverkeer en het zeer zwaar doorgaand landbouwverkeer is met name voor bewoners rond de drempels een beproeving.

CONCLUSIE.

De Stichting Buurtschap Heimolen verzoekt uw college dit ingediende bezwaar gegrond te verklaren en derhalve bij de uitbreiding van de bebouwde komgrens bij de inrichting van de rijbaan op het nieuwe deel van Heimolen geen nieuwe zesde drempel aan te leggen.

U bij voorbaat dankend ziet de Stichting Buurtschap Heimolen uw reactie met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Stichting Buurtschap Heimolen
Ton Hermus
Secretaris Stichting Buurtschap Heimolen.