Bewonerscomité Heimolen

februari 2018

Het heeft even geduurd, maar een gesprek met de gemeente heeft op 18 januari jl. plaatsgevonden. Het bewonerscomité ging op het stadskantoor in gesprek met wethouder Yvonne Kammeijer en twee ambtenaren. Onderwerp van gesprek waren de conclusies en aanbevelingen uit het rapport opgemaakt door Veilig Verkeer Nederland. De gemeente heeft toegezegd m.b.t. de overlast van het doorgaande landbouwverkeer in gesprek te gaan met de ZLTO, afdeling Bergen op Zoom. Met betrekking tot de onlogische overgang (zie rapport VVN)van onbebouwde naar bebouwde kom aan de westzijde van Heimolen gaat de gemeente onderzoeken of bebording voor de versmalling duidelijker kan maken dat er een zone 30 km aan zit te komen. Ook wordt bekeken of een verhoging van het wegdek tussen de huidige versmalling snelheidsremmend kan gaan werken en/of er andere fysieke maatregelen kunnen worden genomen om dit deel van de weg ook optisch te versmallen. Verder gaat de gemeente de mogelijkheid van een fietsstraat (aanbeveling rapport VVN) verder onderzoeken. Als eerste stap m.b.t. dit onderzoek houdt de gemeente in het voorjaar een verkeerstelling van het aantal fietsers dat gebruik maakt van Heimolen. Over dit alles komt een vervolggesprek met de gemeente.