Bewonerscomité Heimolen

december 2018 Voortgang gesprek met gemeente.

Op 29 oktober en 13 december jl. heeft het bewonerscomité over de verkeershinder op Heimolen opnieuw gesprekken gevoerd met wethouder Patrick van der Velden en twee ambtenaren van de gemeente. De gemeente heeft toegezegd op regionaal niveau goede afspraken te willen maken met ZLTO voor wat betreft de verkeershinder veroorzaakt door het verkeer van de doorgaande landbouwvoertuigen door Heimolen.

De gemeente heeft in oktober een verkeerstelling gehouden. Dit mede naar aanleiding van de aanbeveling in het rapport van VVN om de mogelijkheden van een fietsstraat voor Heimolen te onderzoeken. De gemeente stelt dat een fietsstraat moet voldoen aan minimaal 2 zaken om goed te kunnen functioneren:   1. De rijbaan moet of heel smal zijn (motorvoertuigen kunnen dan niet voorbij de fietsers) of heel breed (motorvoertuigen passeren  makkelijk de fietsers).     2. De verhouding fietsers - auto's dient ongeveer 2 op 1 te zijn.

Aan de eerste richtlijn voldoet de weg in Heimolen. Ter hoogte van het bebouwde gedeelte is de weg 5 meter breed en voldoet daarmee aan de richtlijnen voor een fietsstraat. Aan de tweede richtlijn voldoet de weg in Heimolen niet. Uit de tellingen blijkt dat er gemiddeld 1000 motorvoertuigen rijden per etmaal. Het aantal fietsers is gemiddeld 300 per etmaal, waardoor er niet wordt voldaan aan de richtlijn om een fietsstraat goed te laten functioneren. Hiervoor zijn ongeveer 2000 fietsers per etmaal nodig. Verder geeft de gemeente aan dat er geen financiële middelen beschikbaar zijn om de straat in te richten als een fietsstraat.

Het rapport van VVN geeft aan dat de weginrichting aan de westkant van Heimolen niet overeenkomstig de max 60km en max 30km snelheid is. De weg is erg breed en nodigt uit tot harder rijden. De gemeente heeft toegezegd om voor de westkant van Heimolen een voorstel met maatregelen uit te werken die een gunstig effect kunnen hebben op het inperken van de verkeershinder van motorvoertuigen en landbouwwerktuigen. In januari 2019 legt de gemeente een voorstel voor aan het bewonerscomité.