Bewonerscomité Heimolen

februari 2021 Voortgang zonnepark op Zuidgeest.

Eind januari jl. meldde SPG het bewonerscomité dat er enige vertraging is opgelopen. De gemeente gaf te kennen aan SPG dat SPG het effect van de bouw- en operationele fase op het Natura-2000 gebied beter in kaart moest brengen. Dit ging over de stikstof die vrijkomt in deze fase van het project. Een gespecialiseerd bureau heeft een onderzoek uitgevoerd en aanbevelingen gedaan. Ondertussen heeft de gemeente aan dit alles zijn goedkeuring verleend.

Het proces voor de komende maanden (zonder tegenslag):

- In februari 2021 geeft het college van B&W van Bergen op Zoom akkoord om het Zonnepark aan de Zuidgeest te agenderen in de eerstvolgende raadsvergadering.

- In maart  2021 wordt het plan van een zonnepark aan de Zuidgeest in de raadsvergadering besproken. Daarna wordt de publicatie van de vergunning voorbereid.

- In april  2021 volgt publicatie van de vergunning. Dan volgt een ter inzagelegging voor een periode van zes weken. Ingediende zienswijzen worden in deze periode beantwoord.

- In juni en juli 2021 komt de definitieve vergunning voor een periode van zes weken ter inzage.

- Rond augustus en september 2021 treedt de vergunning in werking, waarna in het najaar van 2021 de subsidieaanvraag kan starten. Ook zal SPG in deze periode verder gaan met het opzetten van de financiële participatiemogelijkheden. 

- In het eerste kwartaal van 2022 zal de subsidiebeschikking volgen. Daarna bereidt SPG de bouw voor om vervolgens in 2023 het zonnepark te gaan bouwen en aan te sluiten,

In de berichtgeving van SPG aan het bewonerscomité meldt SPG expliciet dat, voordat de vergunning een eerste keer ter inzage komt, SPG een korte nieuwsbrief zal sturen naar omwonenden van Zandven en Zuidgeest om een en ander te communiceren.